Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

159  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 143

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy wąskim pasem zieleni i ogrodzeniem historycznym z kutego żelaza, zdublowanym przez ogrodzenie z siatki drucianej. Budynek nieremontowany, nie posiada rynien i cokołu w części przyziemia, połacie dachowe pofalowane. Dachówka historyczna, nie przekładana. Widoczne zacieki na elewacjach sięgaja połowy wysokości parteru. Budynek posiada gzymsy podokapowe dość okazałe, pozwalające na duże przewieszenie dachówki nad lico elewacji.
Szczyt południowy (od ulicy) z trzema oknami w parterze i parą okien w części poddasza, nad gzymsem podokapowym. Okna w parterze z parapetem zewnętrznym. Środkowe okno w parterze oraz lewe okno poddasza zaślepione. Przy zwieńczeniu szczytu nad drugim gzymsem, prostokątna wnęka. Linia zwieńczenia ściany szczytowej miękka, barokowa z uskokami zwieńczona poziomo tak jak budynek sąsiedni. Ściana szczytowa opierzona dachówką ceramiczną.
Północna ściana szczytowa przylega do budynku gospodarczego będącego przedłużeniem gospodarczej zabudowy posesji. Budynki oddziela wystający z dachu schodkowe zwieńczenie szczytu z cegły.
Elewacja zachodnia ciasno przylega do budynku sąsiedniego tworząc wąski prześwit między ścianami. Na zachodniej połaci dachowej wysoki komin dymowy z cegły z kotwami w linii kalenicy.
Elewacja wschodnia (od podwórka) z furtką przy szczycie płd. Za furtką prostokątne okno ze szczeblinami. W środkowej części elewacji, bliżej szczytu płd., drzwi do budynku, drewniane z progiem bez naświetla. Nad drzwiami falisty daszek na metalowych rurkach osadzonych w elewacji. Na prawo od drzwi, przy szczycie płn. dwa okna dwuskrzydłowe z PCV z parapetem zewnętrznym. W osi drzwi wejściowych we wsch. połaci dachowej, lukarna w formie wolego oczka. Oprócz lukarny w połaci, dwa szklane świetliki różnej wielkości.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został w 1850 r. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie pełni nadalfunkcję budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na szczegółowe porównanie go z wyglądem współczesnym. Jedynymi widocznymi zmianami jest wymiana stolarki w parterze płd. ściany szczytowej i elewacji wsch. (dwa okna przy szczycie płn.).Ostatnia zdjęcia wskazują na remont szczytu płd. oraz zamianę dachówki na blachę dachówkopodobną. We wsch. połaci dachowej lukarnę w formie wolego oczka zastępiły dwa okna połaciowe.

Uwagi różne:

Budynek wymaga remontu kapitalnego pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 51 MN/U.
51 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem: usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 22 KD.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 lipca 2004