Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

158  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 141

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem. murowany i otynkowany (tynki w systemie Bolix) w kolorze jasnym, piaskowym, przykryty dachem dwuspadowym z blachy dachówkopodobnej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy wąskim pasem zieleni i ogrodzeniem z formowanego i spawanego płaskownika. W części przyziemia cokół z kształtki klinkierowej. Budynek po remoncie z nową stolarką budowlaną, otynkowanymi elewacjami, nowym zadaszeniem, oknami połaciowymi, rynnami z PCV na obu elewacjach, opierzonymi ścianami szczytowymi nowymi kominami wentylacyjnymi.
Południowa ściana szczytowa symetryczna z klikierowym cokołem w części przyziemia, dwoma oknami dwuskrzydłowymi w parterze, jednym oknem dwuskrzydłowem w części poddasza, oraz jednym oknem jednoskrzydłowym przy zwieńczeniu szczytu. Ściana wieńcząca o miękkiej, barokowej linii z uskokami zwieńczona poziomo i opierzona.
Północna ściana szczytowa przylega do budynku gospodarczego będącego dalszą częścią zabudowy gospodarczej posesji. Widoczna część ściany szczytowej otynkowana i opierzona.
Elewacja wschodnia ciasno przybudowana do elewacji budynku przy Okrężnej 143 tworząc wąskie przejście między budynkami. Elewacja otynkowana (w systemie Bolix) z rurą spustową rynny przy szczycie płd. Połać dachowa z blachy dachówkopodobnej.
Elewacja zachodnia (od podwórka) z cokołem klinkierowym w części przyziemia oraz szeregiem czterech okien od strony szczytu północnego. W środkowej części elewacji drzwi z współczesnym zadaszeniem z blachy falistej i bocznymi ściankami z barwnego szkła prasowanego w metalowej konstrukcji tworzy barwną mozaikę przed wejściem. Rury spustowe rynny obok zespołu wejściowego i przy szczycie płn. W zach. połaci dachowej trzy okna połaciowe. Przy szczycie płd. przypora narożna będąca konstrukcją nośną dla furtki wejściowej na teren posesji.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w 1850 r. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie nadal pełni rolę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Wizualizacja budynku z 2011` r. pokazuje wyposażenie okien na szczycie wsch. w rolety zewnętrzne.

Uwagi różne:

Zespół wejściowy powinien być dostosowany do architektury budynku i opracowany w porozumieniu z konserwatorem zabytków.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 51 MN/U.
51 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem: usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 22 KD.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będącew posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

8 czerwca 2004