Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

157  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 139

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany, otynkowany i pomalowany na kolor wrzosowy, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Oddzielony od ulicy bardzo wąskim pasem zieleni i ogrodzeniem z siatki drucianej i posadowiony do niej szczytowo. Obiekt posiada niski, otynkowany cokolik w części przyziemia, okazały gzyms podokapowy oraz rynny odwadniające wschodnia połać dachową. Brak rynien na elewacji zachodniej. Na elewacjach widoczne zacieki i ubytki farby.
Południowa ściana szczytowa symetryczna z dwoma dwuskrzydłowymi oknami w parterze i jednym w części poddasza. Okna zaopatrzone w zewnętrzne gzymsy z ceramiki szkliwionej mają węgarki pomalowane na kolor biały. Szczyt zwieńczony trójkatnie, podkreślony gzymsem podokapowym z fragmentami gzymsu wcinającymi się w szczyt przy elewacjach na wysokości parapetu okna poddasza.
Północna ściana szczytowa przylega do budynku gospodarczego będącego przedłużeniem gospodarczej zabudowy posesji.
Elewacja zachodnia z małym oknem jednoskrzydłowym w środkowej części elewacji, gzymsem podokapowym oraz dwoma płaskimi świetlikami dachowymi w środkowej części połaci.
Elewacja wschodnia (od podwórka) z wyniesionym do poziomu kalenicy w linii elewacji, szczytem przykrytym dachem trzyspadowym z dachówki ceramicznej. Szczyt podkreślony okazałym gzymsem podokapowym. W szczycie, na poziomie gzymsu podokapowego, dwuskrzydłowe okno z parapetem zewnętrznym z ceramiki nieszkliwionej. W osi okna w parterze, drzwi do budynku drewniane z naświetlem i daszkiem z blachy falistej na metalowej konstrukcji zakotwionej w elewacji nad drzwiami. Dwa betonowe schodki prowadzą do drzwi. Na lewo od drzwi okno jednoskrzydłowe, na prawo dwa duże okna trzyskrzydłowe. W osi okna przy szczycie płn. w połaci dachowej lukarna z oknem dwuskrzydłowym zadaszona dachem trzyspadowym z dachówki ceramicznej. Przy szczycie płd. do elewacji przylega ogrodzenie z blachy falistej.

 

Historia obiektu:

Budynek został ukończony w 1936 r. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Taką rolę pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Poza rynnami z PCV, zadaszeniem z blachy falistej nad wejściem i kontrowersyjną kolorystyką, budynek nie wykazuje wizualnych zmian bryły zewnętrznej.
Fotografia z 2011 r. pokazuje, że obiekt zasadniczo zmienił swoją kolorystykę z buraczkowej czerwieni na słoneczną żółć. W oknach parteru na szczycie wsch. zastosowano okna drewniane dwuskrzydłowe z roletami zewnętrznymi. Dachówkę wymieniono na blachę dachówkopodobną.

Uwagi różne:

Obiekt nie jest taki stary i jego kondycja budowlana jest przyzwoita. Obiektowi potrzebna jest kosmetyka w formie opracowania kolorystycznego z eliminacją elementów współczesnych lub dostosowaniem ich do charakteru budynku.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 51 MN/U.
51 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem: usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 22 KD.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 maja 2004