Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

156  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 135

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwykondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z blachy dachówkopodobnej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni z żywopłotemoraz płotem z kształtowników stalowych i siatki drucianej na betonowej podmurówce. Budynek posiada niski otynkowany cokolik w części przyziemia, gzyms międzykondygnacyjny, gzyms podokapowy oraz betonowe parapety zewnętrzne pod prostokątnymi oknami. Obiekt nie ma rynien odprowadzających wody z połaci dachowych. Na elewacjach widoczne zacieki sięgające połowy wysokości okien parteru oraz duże ubytki w tynku oraz nowe tynki, świadczące o bieżącym remoncie budynku.
Za skrzyżowaniem z ul. Świerkową ulica Okrężna skręca w kierunku wschodnim co zmienia dotychczasową orientację budynków względem stron świata.
Południowa ściana szczytowa symetryczna z parą zaślepionych okien w parterze oraz parą symetrycznych dwuskrzydłowych okien w części I p. Przy zwieńczeniu szczytu dwa okna jednoskrzydłowe z parapetem zewnętrznym.
Północna ściana szczytowa przylega do budynku gospodarczego będącego przedłużeniem gospodarczej zabudowy posesji.
Elewacja wschodnia symetryczna z niewielkim ryzalitem w środkowej części elewacji w osi którego pod gzymsem podokapowym znajduje się jednoskrzydłowe okienko. Ryzalit przykryty dachem dwuspadowym również wyposażony w niewielkie jednoskrzydłowe okienko.
Elewacja zachodnia (od podwórka) symetryczna z ryzalitem zwieńczonym dachem dwuspadowym powyżej gzymsu podokapowego. W parterze ryzalitu, okno jednoskrzydłowe i współczesne drzwi do budynku. Drzwi płycinowe, bez naświetla. W części I p. para okien jednoskrzydłowych z parapetem zewnętrznym. Po obu stronach ryzalitu, przy szczytach prostokątne okna dwuskrzydłowe. W narożniku płd. - zach. okno w parterze trzyskrzydłowe, na I p. zaślepione. Narożnik ten wspiera niewielka przypora sięgająca nieco powyżej połowy okna parteru.

 

Historia obiektu:

Obiekt wybudowany został na pocz. XX w. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie pełni funkcję budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wizerunkiem współczesnym. Niewątpliwie współczesnymi zmianami w budynku jest zamiana dachówki ceramicznej na blachę dachówkopodobną, częściowa wymiana stolarki otworowej, trzyskrzydłowe okno w narożniku płd. - zach. oraz częściowe otynkowanie parteru elewacji zach. Fotografia z 2011 r. pokazuje, że na elewacji budynku trwają prace remontowe.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 51 MN/U.
51 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem: usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 22 KD.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będace w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 maja 2004