Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

155  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 129

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany, otynkowany i częściowo pomalowany, przykryty dachem dwuspadowym z dwóch odmian blachy dachówkopodobnej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Budynek po remoncie posiada w większości nowe elementy budowlane. Pod połaciami rynny z PCV z rurami spustowymi przy szczytach.
Szczyt wsch. w lini elewacji przylegającego budynku przy ul. Okrężnej 127. Dwa okna dwuskrzydłowe o niesymetrcznym podziale skrzydeł w parterze oraz jedno okno identyczne w centrum poddasza. Wszystkie okna z parapetem zewnętrznym. Szczyt zwieńcza trójkątny tympanon z gzymsu podokapowego i nadokiennego. Jest to jedyna dekoracja architektoniczna na szczycie. Ściana szczytowa opierzona blachą, pomalowaną na kolor dachówki. Szczyt zach. przylega do budynku gospodarczego, będącego przedłużeniem gospodarczej zabudowy posesji.
Do elewacji płd. przy szczycie wsch. dobudowany budynek przy ul. Okrężnej 127. Przy szczycie zach. od strony ogrodu dwa okna dwuskrzydłowe, białe. W połaci dachowej okno połaciowe nad którym pod kalenicą wystaje z połaci wywietrznik. Połać złożona z dwóch rodzajów blachy dachówkopodobnej.
Elewacja płn. z przedsionkiem wyposażonym w dwuskrzydłowe drzwi wejściowe z naświetlami oraz dwa okna jednoskrzydłowe ze szczeblinami na ścianach bocznych. Zadasznie przedsionka jedospadowe w linii połaci dachowej. Przy szczycie wsch. mur z bramą wejściową na teren posesji. Pomiędzy przedsionkiem a murem dwa okna na elewacji, na różnych poziomach. W tej części elewacji cokół w części przyziemia z kształtki ceramicznej. W linii ściany przedsionka od strony zach. przebiega granica pomiędzy różnymi pokryciami dachu. W połaci dachowej przy szczycie wsch. trzy okna połaciowe oraz wywietrznik. Na elewacji przy szczycie zach. duże dwuskrzydłowe okno, bez parapetu zewnętrznego. Cokół w tej części budynku otynkowany i pomalowany w kolorze elewacji na kolor piaskowy. W połaci dachowej nie ma żadnych otworów.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w 1850 r. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie jest budynkiem mieszkalnym będącym własnością dwóch współwłaścicieli.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizeruku historycznego budynku nie pozwala na szczegółowe porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwie obiekt jest świeżo otynkowany, posiada wymieniona stolarkę oraz poszycie dachowe.
Ostatnie fotografie z 2011 r. wskazują,iż obiekt pomalowany został na jasny kolor.

Uwagi różne:

Remont obiektu zabytkowego w przypadku dwóch współwłaścicieli wymaga kordynacji działań oraz współpracy z konserwatorem zabytków.Brak tej koordynacji i współpracy jest widoczny na budynku.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 51 MN/U.
51 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem: usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 22 KD.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. _ Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz, Małgorzata Karkocka
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

8 czerwca 2004