Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

154  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 127

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem. murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z blachy dachówkopodobnej, kalenicowo posadowiony do ul. Okrężnej. Szczyt płn. budynku jest przybudowany do elewacji płd. budynku sąsiednigo tworząc budowlany zespół budynków. Obiekt odgrodzony od ulicy zespołem zieleni i ogrodzeniem z furtką w części centralnej elewacji wsch. Obiekt wyremontowany, nowe ma wszyskie budowlane elementy zewnętrzne.
Elewacja wsch. z drzwiami wejściowymi w centrum elewacji. Drzwi drewniane z opierzonym otworem. Przy szczycie płn. dwuskrzydłowe okno z białego PCV z parapetem zewnętrznym. Na lewo od drzwi jednoskrzydłowe drzwi z brązowego PCV całkowicie przeszklone z atrapą szczeblin. Przy szczycie płd. dwuskrzydłowe okno z brązowego PCV z atrapą szczeblin i parapetem zewnętrznym. Identyczne okna występują w trzech lukarnach dachowych przykrytych dachem dwuspadowym z blachy dachówkopodobnej w kolorze dachówki. Połać dachowa mocno nadwieszona.
Szczyt płd. ciasno przybudowany do budynku sąsiedniego tworzy wąskie przejście między obiektami.
Elewacja zach. (ogrodowa) z przeszklonymi drzwiami przy szczycie płd. oraz oknem jednoskrzydłowym z roletą zewnętrzną w środkowej części elewacji. Przy szczycie płn. mniejsze okno jednoskrzydłowe. Połać dachowa mocno nadwieszona z poziomą rynną z PCV i rurą spustową przy szczycie płd. W połaci dachowej cztery identyczne, osadzone w jednej osi okna połaciowe. Nad oknem, przy szczycie płn., wywiewka. W części centralnej, na wysokości kalenicy, komin dymowy z cegły obok którego w połaci, kształtka z otworem wentylacyjnym poddasza.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w 1850 r. jako budunek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie jest budynkiem mieszkalnym będącym własnością dwóch współwłaścicieli.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym.
Mapy przedwojenne budynku są tożsame z dzisiejszymi. Jednakże analizując zdjęcie lotnicze z lutego 1945 r. połączenie budynków 127 i 129 mogło mieć inny układ połaci dachowych. Na tym zdjęciu niewidoczne są, istniejące współcześnie, lukarny dachowe na połaci wsch. dachu.
Wizualizacja budynku z 2011 r. nie wykazuje zmian w jego wyglądzie.

Uwagi różne:

Stojąc naprzeciw budynku który ma całkowicie nową szatę budowlaną nasuwa się pytanie co w tym budynku jest historyczne i jak dalece można przeobrazić obiekt zabytkowy? Jest to dylemat leżący pomiędzy właścicielami obiektów zabytkowych i stanowiskiem konserwatora zabytków w sprawie dopuszczalnych zmian w zewnętrznej szacie zabytku.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 51 MN/U.
51 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem: usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 22 KD.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
. zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział GospodarkiPrzestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 maja 2004