Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

153  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 125

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej.Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z impregnowanych i obrabianych listew drewnianych zamontowanych do murowanych słupków osadzonych w betonowej podmurówce. Budynek w trakcie remontu, ma skute stare tynki i obrzucony jest nową zaprawą, nowa dachówka oraz stolarka otworowa w tym okna z parapetami zewnętrznymi. W części przyziemia otynkowany cokolik oraz proste gzymsy podokapowe na elewacjach. Obiekt wyposażony w rynny z PCV ze spustem w części cenralnej na elewacji płd. i przy szczycie wsch. na elewacji płn.
Szczyt wsch. (od ulicy) z trzema oknami jednoskrzydłowymi z atrapą szczeblin w parterze. Na wysokości gzymsu podokapowego, poziomy pas tynku wystający z elewacji nad którym w części centralnej występują trzy okna dwuskrzydłowe na dwóch poziomach oraz dwa mała okna jednoskrzydłowe w częściach skrajnych szczytu. Górną część szczytu wyróżnia prostokątny występ muru który obejmuje duże okna w części środkowej i przecina linię dachu lekko wynosząc zwieńczenie szczytu w formie tympanonu ponad połać dachową. Tympanon tworzy gzyms podokapowy i nadokienny. Górna ściana zwieńczenia szczytu opierzona.
Szczyt zach. przylega do budynku gospodarczego, stanowiącego dalszy ciąg zabudowy posesji.
Elewacja płn. ciasno przybudowana do szczytu budynku sąsiedniego tworzy wąskie przejście między obiektami.
Elewacja płd. symetryczna z drzwiami do budynku w części centralnej do któryuch prowadzą trzy stopnie betonowych schodów do poziomu górnej części cokołu w części przyziemia. Po obu stronach drzwi dwa małe okna jednoskrzydłowe. Przy szczycie wsch. mur z furtką i okno jednoskrzydłowe. Przy szczycie zach. okno dwuskrzydłowe. Pod gzymsem dwa małe otwory wentylacyjne. Wszystkie okna oraz węgarki okienne białe. W połaci dachowej świetlik w osi drzwi wejściowych oraz trzy kształtki umożliwiające wentylację poddasza w górnej części połaci.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został 1840 r. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie pełni funkcję domu mieszkalnego jednorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na szczegółowe porównanie go z wyglądem współczesnym. Budynek posiada nowe zadaszenie, kominy, okna i drzwi, rynny oraz tynkową obrzutkę. Jest przygotowany do otynkowania.
Wizualizacja budynku z 2011 r. nie wykazuje zmian w jego wyglądzie.

Uwagi różne:

Wszystkie prace budowlane na obiekcie zabytkowym powinny być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim. W budynku należy przywrócić historyczne podziały w stolarce okiennej.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 51 MN/U.
51 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem: usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 22 KD.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 maja 2004