Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

152  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 123

 

Przeznaczenie pierwotne:

dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

dom mieszkalny z aneksem produkcyjnym

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni z krzewami ozdobnymi i płotem z siatki drucianej na betonowej podmurówce.Budynek wyposażony w otynkowany cokolik w części przyziemia, proste gzymsy podokapowe oraz obramienia okien na szczycie wsch. Rynna pozioma na elewacjio płd. ze spustem przy szczycie wsch.
Szczyt wsch. z oknami dwu- i trzyskrzydłowymi w parterze. W narożnikach lizeny łączące cokolik z pasem tynku na poziomioe gzymsu podokapowego. W środkowej części poddasza, nad pasem tynku, dwa okna jednoskrzydłowe oraz w częściach skrajnych, dwa okienka trójkątne ze szczeblinami. W górnej części szczytu uskok podkreślony lizenami, tworzy trójkąne zwieńczenie szczytu w formie tympanonu z gzymsem podokapowym i podokiennym, nad którym znajduje się dwuskrzydłowe okienko z półkoliście sklepioną niszą. Wyniesiona część szczytu opierzona kształtką ceramiczną.
Szczyt zach. przylega do budynku gospodarczego będącego dalszym ciągiem zabudowy posesji. Szczyt zwieńczony trójkątnie, bez uskoków.
Elewacja północna z ryzalitem przykrytym dachem jednospadowym z dachówki ceramicznej sięgającym gzymsu podokapowego. W płn. ścianie ryzalitu dwuskrzydłowe okno. Na prawo od ryzalitu rura wentylacyjna wychodząca z elewacji z wywiewką wyniesioną ponad dolną krawędź połaci dachowej. Przy szczycie zach. duże trzyskrzydłowe okno. Wszystkie okna na tej elewacji okratowane. Na połaci dachowej trzy świetliki w formie okien połaciowych, dwa w osi ryzalitu oraz trzeci przy wysokim kominie w narożniku płn. - zach. połaci. Komin i okratowanie okien wskazuje na produkcyjne wykorzystanie tej części budynku (wędzarnia)?
Elewacja płd. (od podwórza) z drzwiami w centralnej części eleacji. Drzwi drewniane dwuskrzydłowe, płycinowe z naświetlami. Nad drzwiami zadaszenie z falistego eternitu oparte na metalowej konstrukcji zakotwionej w elewacji. Okna na elewacji dwuskrzydłowe. Jedno okno przy szczycie wsch. historyczne ze stylizowaną klasycystyczną kolumienką w środku. Jedno okno zaślepione. Przy szczycie zach. dodatkowe drzwi do budynku. Węgarki okien pomalowane na kolor biały. Przy szczycie wsch. słup z furtką wejściową na teren posesji.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został w 1835 r. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie pełni rolę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na szczegółowe porównanie go z wyglądem współczesnym. Napewno jednoskrzydłowe okna w części poddasza szczytu wsch. są dziełem współczesnym. Trzyskrzydłowe okna na szczycie wsch. i elewacji płn., okno w ryzalicie o nieregularnym podziale, okratowanie okien, drzwi i zadaszenie na elewacji płd. wskazują na ich PRL-owski rodowód.
Wizualizacja budynku z 2011 r. nie wykazuje żadnych zmian w jego wyglądzie.

Uwagi różne:

Budynek wymaga konserwacji tynków oraz przywrócenia stolarki otworowej z zachowaniem podziałów historycznych pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 51 MN/U.
51 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem: usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 22 KD.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 maja 2004