Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

151  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 117

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany z cegły i otynkowany, pokryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej i kalenicowo do ul. Świerkowej. Od ulicy Okrężnej obiekt odgrodzony pasem zieleni i ogrodzeniem z siatki drucianej montowanej do betonowych słupów. Budynek ogólnie zaniedbany z zaciekami, olbrzymimi ubytkami tynku i historyczną, niekonserwowaną stolarką lub jej brakiem. Obiekt nie posiada rynien odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych. Obie połacie w dolnej części mają wymienioną dachówkę.
Szczyt wsch. (od strony ul. Okrężnej) symetrycznyz niskim otynkowanym cokołem w części przyziemia oraz trzema oknami dwuskrzydłowymi w parterze. Okna zamontowane w licu elewacji bez parapetów zewnętrznych. W narożnikach oraz między oknami pomiędzy cokołem a pasem tynku na wysokości gzymsu podokapowego, boniowanie wykonane w tynku. Nad pasem tynku w środkowej części poddasza dwa okna dwuskrzydłowe oraz w częściach skrajnych szczytu, dwa mniejsze okienka dwuskrzydłowe. Nad oknami na wysokości środkowego uskoku szczytu, gzyms podokienny pod otwartym prostokątnym otworem przy zwieńczeniu szczytu. Linia zwieńczenia szczytu miękka, barokowa z uskokami. Szczyt opierzony częściowo kształtką ceramiczną. Szczyt zach. przylega do budynku gospodarczego będącego przedłużeniem gospodarczej zabudowy posesji. Bydynki dzieli wyniesione ponad połać dachową schodkowe opierzenie szczytu z ciemniejszej cegły.
Elewacja płn. przylega bezpośrednio do ul. Świerkowej. Część elewacji przy szczycie wsch. z dużymi ubytkami tynku, oknami mniejszymi niż na szczycie wsch. zamurowanymi całkowicie lub częściowo. Pod gzymsem podokapowym małe kwadratowe okienko. Częśc elewacji przy szczycie zach. otynkowana z pobielonymi węgarkami okiennymi i pionowymi wąskimi otworami wentylacyjnymi pod gzymsem podokapowym.
Elewacja płd. (od podwórza) przy szczycie wsch. niezamieszkana i zaniedbana. Przy szczycie wsch. dobudowany mur z furtką i bramą wjazdową na teren posesji. Pierwsze okna przy szczycie wsch. zamurowane. Otwór drzwiowy częściowo zamurowany pustakami i zaślepiony dyktą. Po obu stronach drzwi dwa okna dwuskrzydłowe z których jedno częściowo zamurowane.
Połowa elewacji przy szczycie zach. zamieszkana. Ta część elewacji otynkowana i pomalowana na biało. Stolarka wymieniona współcześnie a nad wejściem szerokie zadaszenie z eternitu falistego. Całość przesłania duża ilość krzewów ozdobnych przy elewacji. Okno w budynku gospodarczym wskazuje na to, iż część tego obiektu została adaptowana na cele mieszkalne lub warsztatowe.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany w 1840 r. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie budynek posiada dwóch właścicieli. Właściciel części budynku przy szczycie wsch. wyprowadził się z budynku ze skutkiem widocznym na zdjęciach.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Zmiany w wyglądzie budynku nastąpiły tylko przy szczycie zach. w zamieszkałej części budynku. Dotyczą one wymiany stolarki, zadaszenia nad wejściem i adaptacji części budynku gospodarczego na cele mieszkalne. Na zdjęciach z 2011 r. widoczna jest postępująca destrukcja obiektu.

Uwagi różne:

Bydynek wymaga budowlanych działań ratunkowych pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

Data założenia karty:

26 maja 2004