Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

150  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 115

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynekjednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem. murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy wąskim pasem zieleni i ogrodzeniem z prętów stalowych. Budynek ogólnie zaniedbany z zaciekami i ubytkami tynku na wszystkich elewacjach.
Szczyt wsch. (od ulicy) z otynkowanym cokołem w części przyziemia oraz dwoma prostokątnymi oknami dwuskrzydłowymi, różnej wielkości w parterze. Nad oknami parteru gzyms nadokienny na wszystkich elewacjach. Pomiędzy gzymsem nadokiennym a pasem tynku na wysokości gzymsu podokapowego trzy wnęki z obramieniem. W centralnej części poddasza, nad pasem tynku dwa okna dwuskrzydłowe oraz w częściach skrajnych szczytu dwa mniejsze okna jednoskrzydłowe z obramieniem. Szczyt zwieńczony trójkątnie i podkreślony sterczynami przy elewacjach i zwieńczeniu szczytu. Opierzenie ściany szczytowej otynkowane.
Szczyt zach. przylega do budynku gospodarczego będacego dalszym ciągiem zabudowy posesji. Budynki oddziela, wystające z połaci dachowej, schodkowe opierzenie szczytu z ciemniejszej cegły.
Elewacja płn. zasłonięta murem przybudowanym przy szczycie wsch. i biegnącym wzdłuż ulicy.
Elewacja płd. (od podwórza) z murem i furtką przy szczycie wsch. Piersze okno przy szczycie wsch. zamurowane, drugie nowe, białe, jednoskrzydłowe. Następnym otworem są drzwi do budynku drewniane z opierzonym otworem drzwiowym i daszkiem nad wejściem z blachy falistej opartej na metalowej konstrukcji zakotwionej w elewacji. Na lewo od drzwi okno jednoskrzydłowe białe. Następne okno tej samej wielkości zaślepione. Przy szczycie zach. dwa okna trzyskrzydłowe z betonowym parapetem zewnętrznym, poniżej poziomu pozostałych okien na elewacji. Pomiędzy gzymsem nadokiennym a gzymsem podokapowym wnęki z obramieniem i pionowymi otworami wentylacyjnnymi we wnękach. W połaci dachowej świetliki różnej wielkości i na różnych poziomach.

 

Historia obiektu:

Budynek budowany pod koniec XIX w. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji został oddany do użytku w 1902 r. Dzisiaj administrowany przez ZGM jest budynkiem mieszkalnym z działalnością gospodarczą na terenie posesji. (Skup metali kolorowych).

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na szczegółowe porównanie go z wyglądem współczesnym.
Analizując zabudowę Brzostowa w porównaniu z budynkami już opisanymi oraz świeże różnice w kolorze tynku na szczycie wsch. wskazują iż pierwotnie na szczycie istniały trzy okna dwuskrzydloe w osi wnęk między gzymsami. Również zamurowanie okna na elewacji płd. oraz nowa stolarka po obu stronach drzwi wskazują na zmiany współczesne w budynku. Napewno współczesną konstrukcją jest zadaszenie z blachy falistej nad wejściem do budynku oraz trzyskrzydłowe okna przy szczycie zach. obniżone w stosunku do pozostałych otworów na elewacji i pozbawione obramienia.
Fotografie z 2011 r. wskazują na uszczelnienie dachu dachówką historyczną oraz wyremontowanie szczytu wsch. i elewacji płd. z częściowym zachowaniem detali architektonicznych oraz nadanie obiektowi koloru białego. Nad wejściem na elew. płd. nowe zadaczenie w oknach na sczycie wsch. okna jednoskrzydłowe. Na płd. połaci dachowej nowe okno połaciowe.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego pod nadzorem konserwatorskim z przywróceniem istniejących podziałów na elewacjach.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 maja 2004