Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

149  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 113

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny z obiektem handlowym od strony ulicy Okrężnej

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany, otynkowany i częściowo pomalowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ulicy Okrężnej. Wszystkie okna w budynku z prostym obramieniem i ceramicznym parapetem zewnętrznym. Obiekt wyposażony w system rynien odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych z rurami spustowymi przy szczytach oraz nowe kominy dymowe i wentylacyjne. Wschodnia ściana szczytowa bespośrednio przylega do ulicy Okrężnej.
Szczyt wsch. symetryczny, wyremontowany z przeznaczeniem części parterowej na działalność handlową. W części przyziemia wąski, otynkowany cokół. W centrum współczesne drzwi do obiektu handlowego w częściach skrajnych parteru dwie dwuskrzydłowe witryny wystawowe. Nad witrynami prostkątny występ w elewacji sięgający w pionie środkowego uskoku szczytu a w górnej części tworzy gzyms podokienny okna poddasza. Na wysokości gzymsu podokapowego poziomy pas wystający z elewacji. Nad pasem w środkowej części poddasza dwa okna dwuskrzydłowe w kolorze ciemnobrązowym (PCV lub powlekane aluminium) oraz w częściach skrajnych dwa małe, białe okienka jednoskrzydłowe ze szczebliną. Powyżej jeszcze jedno okno dwuskrzydłowe, białe nad którym w zwieńczeniu szczytu w formie tympanonu znajduje się półkoliście sklepiona wnęka oparta na gzymsie. Linia ściany szczytowej rozczłonkowana z uskokami i gzymsem podokapowym. Ściana szczytowa wyniesiona ponad powierzchnię połaci dachowej i opierzona kształtką ceramiczną, taką jak parapety zewnętrzne.
Szczyt zach. przylega do szczytu budynku gospodarczego, będącego dalszą częścią zabudowy posesji. Zachodnia ściana szczytowa wyższa od szczytu budynku gospodarczego, zwieńczona trójkątnie i opierzona schodkowym układem z ciemniejszej cegły.
Elewacja płn. zasłonięta murem przylegającym do szczytu wsch. i biegnącego wzdłuż chodnika ulicy. W parterze brak okien. W płn. połaci dachowej w części centralnej dwie lukarny w formie okien połaciowych.
Elewacja płd. (od podwórza)z murem i furtką przy szczycie wsch. Za furtką na elewacji duże dwuskrzydłowe, ciemnobrązowe okno dwuskrzydłowe z obramieniem i parapetem zewnętrznym. W środkowej części elewacji drzwi do budynku ze schodkami i drewnianym opierzeniem otworu. Na lewo od drzwi okno dwuskrzydłowe z obramieniem. Przy szczycie zach. w nieremontowanej części elewacji dwuskrzydłowe okno historyczne z czasów powstania budynku z drewnianym opierzeniem otworu służącym do mocowania okiennic zewnętrznych. W tej części budynku pod gzymsem podokapowym prostokątne otwory wentylacyjne w elewacji. Kolorystyka elewacji, nowe tynki i gładzie świadczą o trwającym remoncie elewacji. W połaci dachowej lukarny w formie świetlików i okien połaciowych na różnych poziomach.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na rok 1860. Powstał jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Taką rolę pełni nadal z uzupełnieniem funkcji mieszkalnej o działalność handlową od strony ul. Okrężnej.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwie współczesny rodowód ma remont szczytu wschodniego z wykonaniem otworu drzwiowego do budynku od strony szczytu, wymiana stolarki otworowej oraz nowe kominy dymowe i wentylacyjne.
Wizualizacja budynku z 2011 r. nie wykazuje zmian w jego wyglądzie.

Uwagi różne:

Budynek wymaga remontu elewacji płn. i płd. przełożenia dachówki z zastosowaniem lukarn dachowych oraz przywrócenia historycznych podziałów na elewacjach pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 maja 2004