Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

148  

 

Nazwa obiektu:

Stodoła

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 107

 

Przeznaczenie pierwotne:

Stodoła

 

Użytkowanie obecne:

Stodoła

 

Krótki opis obiektu:

Stodoła jest typowym obiektem ruralistyki Brzostowa zamykajacym posesję pomiędzy budynkami 103 i 107.Budowla wolnostojąca, wykonana z cegły, nietynkowana, pokryta dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiona do ul. Okrężnej. Obiekt wybudowany na planie prostokąta, symetryczne elewacje oraz szczyty.
Elewacja wschodnia (od podwórza) symetryczna, pięcioosiowa. W centrum oraz przy szczytach wnęki międzylizenowe z trzema pionowymi, wąskimi otworami wentylacyjnymi.Zarówno obramienie wnęk, lizeny, pionowe otwory wentylacyjne oraz gzyms podokapowy zdobione mozaiką z jaśniejszych i ciemniejszych cegieł. W drugich wnękach od szczytów drewniane wrota zamykające otwory wjazdowe, sklepione łukowato. We wsch. połaci dachowej dwa płaskie świetliki.
Elewacja zachodnia rózni się od wschodniej brakiem świetlików w połaci dachowej oraz zamurowanymi i otynkowanymi otworami wjazdowymi do stodoły.
Szczyt płn. płaski, zwieńczony trójkątnie. Zwieńczenie wyniesione nieco powyżej połaci dachowej i podkreślone schodkowym układem ciemniejszych cegieł. Również pas na wysokości gzymsu podokapowego wykonany z trzech rzędów ciemniejszej cegły.
Szczyt płd. identyczny z dobudowanym niskim budynkiem gospodarczym przy elewacji wsch.

 

Historia obiektu:

Stodoła budowana pod koniec XIX w. została oddana do użytku 1905 r. z przeznaczeniem na magazyn płodów rolnych.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Zamurowanie otworów wjazdowych na elewacji zach. prawdopodobnie związane jest ze zmianą przeznaczenia stodoły na cele magazynowe nie związane z produkcją rolniczą.
Wizualizacja obiektu z 2011 r. wykazuje zmianę fuirt wjazdowych do stodoły z częściowym zasłonięciem pierwotnych otworów na elewacji wschodniej.

Uwagi różne:

Budynek jest w niezłej kondycji budowlanej. Przełożenia wymaga pokruszona miejscami dachówka. Zamurowane otwory wjazdowe na elewacji zach. można zamaskować domontowanymi wrotami wjazdowymi. Wszystkie działania budowlane na obiekcie należy konsultować z konserwatorem zabytków.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

7 czerwca 2004