Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

147  

 

Nazwa obiektu:

Budynek gospodarczy

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 107

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek gospodarczy

 

Użytkowanie obecne:

Adaptowany na biuro

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie prostokąta, murowany z cegły, nietynkowany, parterowy z zagospodarowaym poddaszem, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Dach budynku o prostych połaciach z przełożoną dachówką. Budynek w części przyziemia posiada cokół z cegły klinkierowej oraz gzyms międzykondygnacyjny, łukowate gzymsy nadokienne, zdobienia z cegły klinkierowej nad gzymsem międzykondygnacyjnym i dekoracyjny gzyms podokapowy. Budynek nie jest wyposażony w rynny do odprowadzania wód opadowych z połaci dacowych.
Szczyt wschodni przybudowany do budynku mieszkalnego stojącego bezpośrednio przy ulicy.
Szczyt zachodni przybudowany do następnego budynku gospodarczego.
Na elewacji płd. przy szczycie wschodnim trzy otwory w elewacji przebudowane na współczesne, prostokątne z wstawioną belką żelbetową nad otworami. Ta część budynku pełni funkcję biura firmy. Nad otworami historyczne łukowate gzymsy nadokienne. Pod gzymsem międzykondygnacyjnym widoczne metalowe elementy ankrowania. Przy szczycie zachodnim para drewnianych wierzei. Nad wrotami w skrajnej części elewacji drewniana klapa, przykrywająca otwór w części poddasza budynku. Przy szczycie zach. okno przerobione z otworu wejściowego.
Elewacja północna ma zamurowane wszystkie otwory na elewacji. W części środkowej dobudówka współczesna. Ceglane dekoracje w części między gzymsem międzykondygnacyjnym a podokapowym.

 

Historia obiektu:

Obiekt został wybudowany w k. XIX w. jako budynek gospodarczy w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie pełni funkcję budynku biurowego w części wschodniej przystosowanej na potrzeby firmy z utraceniem detali historycznych budynku.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Zmiany na elewacjach nastąpiły prawdopodobnie w okresie przemian ustrojowych w latach 90-tych XX w. Nieopłacalna produkcja rolna zmusiła wielu rolników do porzucenia rolnictwa i rozpoczęcia działalności gospodarczej w branżach bardziej dochodowych. Efektem tego jest adaptcja byłego budynku gospodarczego na potrzeby firmy. Otwory pary okien i drzwi na elewacji płd. zostały poszerzone. Pierwotnie sklepione łukowato, zostały zastąpione stolarką prostokatną z ciemnobrązowego PCV. Stolarka pojedyncza zamontowana od wnętrza budynku tworzy głębokie wnęki obce architekturze Brzostowa. Również wrota przy szczycie zachodnim są różnej wysokości. Te w części centralnej bliżej biura firmy zostały wykonane współcześnie z dwóch mniejszych otworów o czym świadczą dwa gzymsy nadotworowe.
Fotografia z 2011 r. ilustruje adaptację budynku na cele mieszkalne lub biurowe?

Uwagi różne:

Należy przywrócić historyczne podziały na elewacji płd. i płn.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Fotografia lotnicza Brzostowa z 1945 r.- Herder-Institut Marburg 1996
2. Mapy historyczne Brzostowa będące w zasobach DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

7 czerwca 2004