Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

146  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 107

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany, otynkowany i pomalowany na kolor piaskowy, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem ze stalowej siatki na betonowej podmurówce. Budynek wyposażony jest w cokolik w części przyziemia z cegły pomalowanej na kolor elewacji, okna z ceramicznym parapetem zewnętrznym, prosty gzyms podokapowy oraz system rynien odwadniających obie połacie dachowe z rurami spustowymi przy szczytach.
Szczyt wsch. symetryczny z parą okien trzyskrzydłowych w parterze z ceramicznym parapetem zewnętrznym oraz opierzonym kztałtką ceramiczną poziomym pasem tynku na poziomie gzymsu podokapowego. Nad pasem w części centralnej poddasza, dwuskrzydłowe okno sklepione półkoliście oraz dwa eliptyczne ukośne otwory wentylacyjne w częściach skrajnych szczytu. Przy zwieńczeniu szczytu eliptyczne okno. Dach lekko nadwieszony z prostym gzymsem podokapowym pomalowanym na biało tak jak pas na poziomie gzymsu podokapowego.
Szczyt zachodni przylega do budynku gospodarczego stanowiącego dalszą część gospodarczej zabudowy posesji.
Elewacja płn. z szeregiem okien dwuskrzydłowych w parterze. Dwa okna w środkowej części elewacji mniejsze i usytuowane powyżej lini pozostałych okien. W środkowej części połaci dachowej komin wentylacyjny i świetlik. W części przyziemia niewidoczny cokolik.
Elewacja płd. (od podwórza) z drzwiami do budynku w części centralnej. Drzwi drewniane współczesne, kasetonowe. W osi drzwi w połaci dachowej lukarna w formie wolego oczka. Po obu stronach drzwi mniejsze okna dwuskrzydłowe. Okno na lewo od drzwi częściowo zaślepione. Okna przy szczycie zach. duże, dwu- i trzyskrzydłowe. Przy szczycie wsch. murowany słupek będący konstrukcją dla furtki na teren posesji.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w 1915 r. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Taką funkcję pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Przypuszczalnie trzyskrzydłowe okna na szczycie wschodnim, ceramiczne parapety zewnętrzne oraz pomalowanie budynku z zamalowaniem cokołu są zmianami w stosunku do pierwotnej formy budynku.
Na fotografii z 2011 r. widoczna jest wymiana okien na szczycie wsch. z wieloskrzydłowych na dwuskrzydłowe z podziałami.

Uwagi różne:

Budynek wymaga przełożenia dachówki oraz odsłonięcia cokołu w części przyziemia. Wszystkie prace remontowe powinny być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 maja 2004