Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

145  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 105

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, pokryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z siatki drucianej na betonowej podmurówce. Budynek posiada otynkowany cokół w części przyziemia oraz prosty gzyms podokapowy. Okna dwuskrzydłowe z ceramicznym parapetem zewnętrznym. Węgarki okien pomalowane na biało.
Szczyt wsch. (od ulicy) symetryczny z cokołem w części przyziemia, dwoma oknami dwuskrzydłowymi w parterzeoraz poziomym pasem tynku na wysokości gzymsu podokapowego. Nad pasem dwuskrzydłowe okno na wysokości poddasza. Szczyt zwieńczony trójkądnie z lekko nadwieszonym, prostym gzymsem podokapowym.
Szczyt zach. otynkowany, gładki bez okien w części parteru. Nad pasem tynku na wysokości gzymsu podokapowego prostokątne okno jednoskrzydłowe we wnęce sklepionej łukowato.
Elewacja płd. ciasno przybudowana do budynku sąsiedniego tworzy wąskie przejście między nimi. Od strony ulicy przejście zabudowane murem. Na płd. połaci dachowej lukarna dachowa w formie okna połaciowego.
Elewacja płn. (od podwórza) symetryczna z drzwiami wejściowymi do budynku w środku i oknami dwuskrzydłowymi przy szczytach. Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, płycinowe z naświetlem. Otwór drzwiowy opierzony frezowanymi listwami. W osi drzwi wejściowych w połaci dachowej lukarna w formie okna połaciowego. Przy gzymsie pozioma rynna z rurą spustową przy szczycie wsch. Przy szczycie wsch. słup z osadzoną konstrukcją bramy wjazdowej na posesję.

 

Historia obiektu:

Budynek budowany na przełomie XIX i XX w. został oddany do użytku w 1905 r. Sam budynek nie jest duży jak również budynek gospodarczy przy szczycie zach. Obecnie pełni rolę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznegobudynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Jedynymi śladami remontu budynku jest różnica w kolorze tynku w części przyziemia, otynkowany szczyt zach. oraz jednoskrzydłowe okno w części poddasza tego szczytu. Pozostałe elementy budynku wyglądają na autentyczne.
Wizualizacja budynku z 2011 r, nie wykazuje żadnych zmian w jego wyglądzie.

Uwagi różne:

Budynek jako obiekt zabytkowy wykazuje niezłą kondycję budowlaną. Najważniejszymi potrzebami jest przełożenie dachówki (więźba dachowa nie wykazuje ugięć połaci) oraz konserwacja drzwi wejściowych.W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 maja 2004