Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

144  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 103

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy wąskim pasem zieleni i ogrodzeniem z siatki drucianej.
Szczyt wsch. (od ulicy) z otynkowanym cokołem w części przyziemia oraz trzema oknami jednoskrzydłowymi z białego PCV. Okna z atrapą szczeblin. Nad oknami parteru gzyms nadokienny. Pomiędzy gzymsem podokapowym a gzymsem nadokiennym w osi okien parteru trzy poziome wnęki. Nad gzymsem podokapowym w części centralnej dwa prostokątne okna jednoskrzydłowe z parapetami zewnętrznymi oraz dwa małe małe okna zwieńczone półkoliście w częściach skrajnych. Przy zwieńczeniu szczytu okno dwuskrzydłowe zwieńczone półkoliście. Szczyt zwieńczony trójkątnie i podkreślony sterczynami przy elewacjach i zwieńczeniu szczytu.
Szczyt zach. przylega do budynku gospodarczego stanowiącego dalszą część zabudowy posesji.
Elewacja płd. z szeregiem okien dwuskrzydłowych z parapetem zewnętrznym. Drzwi wejściowe drewniane z rozrzeźbionymi płycinami i naświetlem. Otwór drzwiowy opierzony frezowanymi listwami. Nad drzwiami daszek z blachy trapezowej wsparty na metalowej konstrukcji zakotwionej w elewacji. Na prawo od drzwi jedno okno mniejsze, jednoskrzydłowe. Pomiędzy tym oknem a oknem przy szczycie wsch. do elewacji przylega pion kanalizacyjny z PCV wychodzący spod gzymsu podokapowego i mający ujście w gruncie. Na lewo od drzwi wejściowych mniejsze drzwi ze schodami do piwnicy. Pod gzymsem podokapowym małe, prostokątne otwory wentylacyjne. W połaci dachowej w osi drzwi wejściowych, lukarna w formie okna połaciowego.
Elewacja płn. ciasno dobudowana do budynku sąsiedniego tworzy wąskie przejście między nimi. Przejście od strony ulicy zamurowane.

 

Historia obiektu:

Buynek powstał w 2 poł. XIX w. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie pełni funkcję budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Różnice w kolorze dachówki na połaci płd. wskazują na jej częściowe przełożenie. Również różnice w kolorze tynków na elewacji płd. i szczycie wsch. wskazują na to, iz w swojej historii obiekt był remontowany. Niewątpliwie współczesnyu charakter z podziałem niedostosowanym do historycznego, mają jednoskrzydłowe okna z białego PCV na szczycie wsch.
Na fotografiach z 2011 r. widoczne jest pomalowanie budynku z wyeksponowaniem detali architektonicznych, oraz wymiana dachówki na blachę dachówkopodobną w całym budynku.

Uwagi różne:

Obiekt jest niezłym przykładem (poza oknami w sczycie) dbałości o budynek zabytkowy.
Wszystki prace remontowe powinny być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 maja 2004