Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

143  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 101

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z siatki drucianej na betonowej podmurówce, wyposażony w proste gzymsy podokapowe oraz rynny do odprowadzenia wód opadowych ze spustami przy szczycie wsch. Brak wyodrębnionego cokołu w części przyziemia.
Szczyt wschodni (od ulicy) symetryczny z parą okien dwuskrzydłowych z parapetem zewnętrznym w parterze oraz brązowym, poziomym pasem tynku na wysokosci gzymsu podokapowego. Nad pasem tynku w części centralnej szczytu okno dwuskrzydłowe w częściach skrajnych dwa mniejsze okna dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem zamurowanym od strony osi szczytu. Pod zwieńczeniem szczytu półkolista wnęka z obramieniem i parapetem zewnętrznym. Szczyt zwieńczony trójkątnie, wyniesiony ponad połać dachu z uskokiem w górnej części. Ściana szczytowa opierzona blachą pomalowaną w kolorze dachówki.
Szczyt zach. przylega do szczytu budynku gospodarczego będącego przedłużeniem zabudowy posesji.
Elewacja płd. z dwoma oknami dwuskrzydłowymi w części centralnej elewacji. Przy szczycie wsch. dobudowany mur zasłaniający podwórze sąsiedniej posesji. W połaci dachowej cztery lukarny w formie okien połaciowych. Dachówka nowa po remoncie.
Elewacja płn. (od podwórza) z dwoma oknami dwuskrzydłowymi przy szczytach oraz drzwiami wejściowymi z elewacji Pomiędzy drzwiami a oknem przy szczycie zach. dobudówka sięgająca gzymsu podokapowego, zadaszona daszkiem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. W połaci dachowej okazała lukarna z oknem dwuskrzydłowym, przykryta dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Nad oknem w tympanonie utworzonym przez gzymsy okrągły otwór wentylacyjny. W osi drzwi wejściowych w połaci dachowej lukarna w formie okna połaciowego. Dachówka nowa do końca lukarny dachowej. Budynek przy szczycie zach. pełni funkcje gospodarcze (magazynowe) z drewnianą klapą pod gzymsem podokapowym i otworami wentylacyjnymi pomiędzy klapą a oknem. Dachówka w tej części budynku historyczna. Przy szczycie wsch. mur z furtką i bramą wjazdową na posesję.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w k. XIX w. i 1901 roku oddany do użytku jako budynek mieszkalny w gospodarczej zadudowie posesji. Taką funkcję pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwą nowością jest nowa dachówka na obu połaciach dachowych, oraz wymiana stolarki okiennej.
Na fotografiach z 2011 r. widoczna jest wymiana okien w części szczytowej budynku oraz pojawienie się dużego okna połaciowego w płd. połaci dachowej.

Uwagi różne:

Wszystkie prace remontowe którym poddawany jest budynek powinny być uzgodnione z konseratorem zabytków.
W planie miejscowym Brzostowa budynek nie jest oznaczony w rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowych oraz stoi stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

26 maja 2004