Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

142  

 

Nazwa obiektu:

Budynek gospodarczy

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 97

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek gospodarczy

 

Użytkowanie obecne:

Garaże

 

Krótki opis obiektu:

Budynek parterowy z poddaszem budowany z cegły, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej w którym dostrzec można kilka szklanych świetlików. Dachówka jest historyczna, połacie dachowe pofałdowane. Szczyt wschodni połączony z budynkiem mieszkalnym krótkim łącznikiem. Na szczycie wschodnim otynkowany komin oraz trzy wąskie, pionowe otwory wentylacyjne. Identyczne otwory występują na szczycie zachodnim do którego przybudowane są parterowe budynki gospodarcze.
Elewacja północna nie posiada cokołu w części przyziemia. Zachowane okna posiadają dziewięciopolowy podział z lanego żeliwa. Okna wyposażone w ceglane parapety zewnętrze podokienne i łukowate nadokienne. Dawne okna i drzwi jednoskrzydłowe przebudowane na bramy wjazdowe do garaży. Na poziomie stropu ankry oraz niewielkie prostokątne wnęki. W przestrzeni pod gzymsem podokapowym również niewielkie, prostokątne otwory wentylacyjne. Gzyms podokapowy i połać dachowa w części środkowej i przy szczycie wsch. przecinają dwa lekko wystające z elewacji otwory do poddasza pełniącego funkcję magazynu ściółki i paszy dla bydła.
Do elewacji płd. przybudowane dwa inne budynki gospodarcze.

 

Historia obiektu:

Przy zwieńczeniu szczytu wschodniego na budynku w tablicy z piaskowca wykuta jest data 1901. Jest to czas ukończenia budowli. Bydynek wraz z licznymi dobudówkami przylega do budynku wielorodzinnego, kalenicowo posadowionego do ul. Okrężnej. Funkcję budynku gospodarczego pełnił do czas przeobrażenia regionu w przemysłowy w związku z budową Huty Miedzi. Później, powoli przekształcał sie w budynek garażowy.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Zmiany szczególnie dotyczą elewacji płn. i związane są z odchodzeniem mieszkańców budynku wielorodzinnego od rolnictwa i podejmowanie pracy w zakładach przemysłu miedziowego. W związku z tym faktem przestały być potrzebne budynki gospodarcze na użytek typowy dla wsi. Potrzebne były garaże dla aut które w latach 70-tych XX w. górnicy i hutnicy miedziowi mogli pozyskiwać łatwiej od pozostałych mieszkańców kraju. W ten sposów wybijano w elewacji płn. budynku otwory szersze od historycznych a wjazdy zamykano blaszanymi bramami. Proces ten trwał w czasie i dotyczył wielu osób, dlatego stan elewacji w stosunku do historycznego jest żałosny. Przy szczycie wschodnim wygospodarowano pomieszczenie do prowadzenia działalności gospodarczej.
Wizualizacja budynku z 2011 r. nie wykazuje istotnych zmian w jego wyglądzie.

Uwagi różne:

Dostosowanie otworów garażowych do otworów historycznych oraz ujednolicenie bram garażowych pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprint mapy przedwojennego Brzostowa ze zbiorów DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1997

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

7 czerwca 2004