Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

141  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 97

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany, otynkowany i połowicznie pomalowany w kolorze rozbielonego ugru, pokryty dachem naczółkowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni i metalowym ogrodzeniem. W części niemalowanej i na szczycie płn. widoczne ubytki w tynku i zacieki. Budynek wyposażony w system rynien odwadniajacych obie połacie dachowe. Budynek posiada otynkowany cokół w części przyziemia, okna przeważnie prostokątne, dwuskrzydłowe z prostym obramieniem w części niemalowanej i parapetami zewnętrznymi oraz prosty gzyms podokapowy na obu elewacjach.
Elewacja wsch. (od ulicy) z szergiem okien dwuskrzydłowych z parapetem zewnętrznym w parterze. Okna na pozomie I p. podkreślone parapetem podokiennym. Okna przy szczycie płn. zaślepione na obu kondygnacjach. W środkowej części elewacji parterowy ryzalit z oknem trzyskrzydłowym na ścianie wsch. i wejściem do budynku od str. płn. nakryty balkonem z wejściem z I p.. Balustrada balkonu z rur stalowych i impregnowanych desek. Pod rynną prosty gzyms podokapowy. W centrum połaci dachowej mała lukarna w formie okna połaciowego.
Szczyt płd. symetryczny z dwoma oknami pod naczółkiem dachu, ponad pasem wystającego z elewacji tynku na poziomie gzymsu podokapowego.
Szczyt płn. symetryczny z trzema oknami na obu kondygnacjach. Dwa okna na parterze i jedno na piętrze zaślepione. Pod oknami piętra przez szczyt przebiega gzyms podokienny. Na wysokości gzymsu podokapowego przez szczyt przebiega poziomy pas tynku nad którym znajdują się dwa okna dwuskrzydłowe w części poddasza i jedno pod naczółkiem dachu.
Elewacja zach. (od podwórza) z werandą i wejściem do budynku w środkowej części elewacji. Weranda pokryta dachem jednospadowym z dachówki ceramicznej. Nad werandą małe, trzyskrzydłowe okno. Drugie okno od strony szczytu płd. zmniejszone. Pozostałe okna na elewacji prostokątne, dwuskrzydłowe z parapetem zewnętrznym. W połaci dachowej pięć lukarn w formie "wolich oczek". W części środkowej połaci oraz pod kalenicą świetliki w formie okien połaciowych. Dachówka przy szczycie płd. częściowo przełożona o czym świadczy różnica w kolorze.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na ok. 1925 r. Budynek powstał jako budynek mieszkalny wielorodzinny z kompleksem budynków gospodarczych od strony zachodniej. Obecnie pełni nadal funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównwnie go z wyglądem współczesnym. Pierwszy powojenny remont budynku wykonany został 1960 r. Prawdopodobnie wtedy dobudowany został ryzalit na elewacji wsch. oraz weranda na elewacji zach. Na fotografiach z 2011 r. widoczna jest wymiana okien na dwuskrzydłowe z naświetlem na elewacji wsch.

Uwagi różne:

Budynek wymaga remontu kapitalnego pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będace w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

12 maja 2004