Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

140  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 95

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany, ocieplony i otynkowany w kolorze białym i ciemnobrązowym (Bolix), pokryty dachem dwuspadowym z blachy powlekanej dachówkopodobnej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Okna w budynku z ciemnobrązowym obramieniem i parapetem zewnętrznym z kształtki klinkierowej. Klinkierem opierzony jest cokół w części przyziemia oraz wschodnia ściana szczytowa.
Szczyt wsch. przylega bezpośredno do ulicy. W części przyziemia cokół obłożony kształtka klinkierową. W parterze dwa okna dwuskrzydłowe z obramieniem i parapetem zewnętrznym. Na wysokości gzymsu podokapowego na szczycie biały pas tynku gładkiego łączący gzymsy na obu elewacjach. Nad pasem w części poddasza jednoskrzydłowe okno z ciemnobrązowym obramieniem przechodzącym w poziomy pas na wysokości parapetu. Przy zwieńczeniu szczytu prostokątna wnęka. Ściana szczytowa miękka, barokowa z uskokami. W linii szczytu na elewacji płd. dobudowany mur z furtką i bramą wjazdową na posesję również wyremontowany i dostosowany do wyglądu elewacji.
Szczyt zach. dobudowany do budynku gospodarczego przesuniętego względem budynku mieszkalnego w kierunku płn. Szczyt zwieńczony trójkątnie z jednoskrzydłowym oknem z ciemnobrązowym obramieniem na poziomie poddasza oraz brązowym, poziomym pasem na wysokości gzymsu podokapowego. Pomiędzy oknem a elewacją płn. do szczytu dobudowany komin wyniesiony ok. 1,5 m powyżej opierzenia szczytu.
Elewacja płd. z dobudowaną sienią z drzwiami od strony ulicy oraz oknem od strony zach. pokrytą dachem jednospadowym z blachy powlekanej w kolorze dachówki. W połaci dachowej, bliżej szczytu wsch. okno połaciowe, natomiast bliżej szczytu zach. wywiewka.
Elewacja płn. ocieplona i otynkowana na biało (Bolix) ciasno przybudowana do elewacji budynku sąsiedniego tworzą wąskie przejście między budynkami. Przejście między budynkami zamurowane murem. W środkowej części małe okienko doświetlające komunikację wewnątrz budynku. W płn. połaci dachowej okno połaciowe.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został w roku 1900. Sam budynek nie jest wielki jak również budynek gospodarczy przylegający do szczytu zach. Obecnie pełni rolę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Bydynek jest po remoncie kapitalnym. Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porónanie go z wizerunkiem współczesnym. Nie można ustalić jak dalece uległa zmianie zewnętrzna bryła budynku w wyniku remontu. Zachowany szczyt wsch. oraz dwuskrzydłowe podziały okien wskazują na zachowanie wzorców historycznych. Zastąpienie dachówki ceramicznej blachą powlekaną w kolorze i fakturze dachówki nie jest wielkim uchybieniem w stosunku do obiektu zabytkowego. Również zachowanie podziałów historycznych, opierzenie szczytów i cokołu w części przyziemia, nowa furtka i brama dostosowana do otworu w murze nadają budynkowi nowy odświeżony wygląd.

Uwagi różne:

Budynek jest przykładem dbałości o obiekt zabytkowy.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowaz lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

12 maja 2004