Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

139  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
XIX/XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 93

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, pokryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej.Na elewacji widoczne zacieki i ubytki tynku. Na elewacjach w części przyziemia otynkowany cokół przyziemny. Pod dachem prosty gzyms podokapowy. Bydynek nie posiada rynien odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych.
Szczyt wsch. (symetryczny) przylega bezpośrednio do ulicy. W parterze trzy okna dwuskrzydłowe bez parapetów zewnętrznych. Węgarki okienne opierzone drewnem z zawiasami na których wisiały kiedyś zewnętrzne okiennice. W cokole w części przyziemia w osi okien parteru prostokątne wnęki. Na wysokości gzymsu podokapowego poziomy pas tynku wystający z lica szczytu ponad którym w części centralnej znajdują się dwa okna dwuskrzydłowe oraz w częściach skrajnych dwa małe okienka jednoskrzydłowe. Linia ściany szczytowej miękka, barokowa z uskokami, opierzona dachówką ceramiczną. W środkowej części zwieńczenia szczytu, na całaj jego szerokości, poziomy parapet podokienny pod dwuskrzydłowymi oknami poddasza. Przy zwieńczeniu szczytu prostokątna wnęka.
Szczyt zach. przylega do budynku gospodarczego będącego przedłużeniem zabudowy posesji.
Elewacja płd. z otynkowanym cokołem w części przyziemia dwuskrzydłowym oknem w części centralnej oraz gzymsem podokapowym. W połaci dachowej przy szczycie wsch. świetlik w formie okna połaciowego. Przy szczycie wsch. dobudowany mur ceglany, otynkowany, odgradzający sąsiednią posesję od ulicy.
Elewacja płn. (od podwórza) z cokołem w części przyziemia w którym znajdują się zamknięte otwory zsypowe magazynowej części piwnic. Przy szczycie wsch. fragment muru będącego reliktem dawnej bramy wjazdowej na teren posesji. W centralnej części elewacji drzwi do budynku, współczesne z płycinami i naświetlem. Na lewo od drzwi prostokątna rura przylegająca do elewacji sięga połowy wysokości okna. Do drzwi prowadzą betonowe schody do wysokości cokołu przyziemnego. Na lewo od drzwi trzy, na prawo cztery okna dwuskrzydłowe. Jedno okno przy szczycie wsch. zaślepione, dwa inne, po obu stronach drzwi zmniejszone o połowę. Pod gzymsem podokapowym prostokątne otwory wentylacyjne poddasza. Na połaci dachowej przy szczycie zach. lukarna dachowa w formie "wolego oczka".

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na rok 1900. Wybudowany został jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Taką rolę pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak dokładnego wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Jedynymi pewnymi zmianami w elewacji budynku jest zamurowanie jednego z otworów wsypowych w części przyziemia na elewacji płn., wymiana drzwi wejściowych, częściowe zamurowanie okien oraz zastosowanie rury wentylacyjnej na tej elewacji.
Na fotografi z 2011 r. widoczna jest wymiana dachówki na połaci płn. dachu od strony szczytu zachodniego..

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

12 maja 2004