Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

138  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 91

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, kryty dachem naczółkowym od strony szczytu wsch. i dwuspadowym od str. szczytu zach. z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z siatki drucianej na podmurówce betonowej. Bydynek wyposażony w otynkowany cokół w części przyziemia oraz proste gzymsy podokapowe. Widoczne zacieki oraz ubytki tynku w przyziemnej części budynku.
Szczyt wsch. (od ulicy) symetryczny z otynkownym cokołem w części przyziemia, parą okien trzyskrzydłowych z parapetem zewnętrznym w części parteru oraz pasem tynku wystającego z elewacji na poziomie gzymsu podokapowego.
Nad pasem w części centralnej poddasza okno trzyskrzydłowe z parapetem zewnętrznym oraz dwa małe okna w częściach skrajnych. Pod naczółkiem dachu jeszcze jedno okno dwuskrzydłowe doświetlające strych budynku.
Szczyt zach. przylega do budynku gospodarczego będącym przedłużeniem zabudowy posesji.
Elewacja płd. (symetryczna) z cokołem w części przyziemia oraz dwoma oknami dwuskrzydłowymi w centralnej części elewacji. Okno od strony szczytu zach. zlicowane z powierzchnią ściany, okno od strony szczytu wsch. we wnęce okiennej. Pod połacią płd. prosty gzyms podokapowy. Brak rynien odprowadzających wody opadowe z połaci płd. Połać dachowa pofałdowana.
Elewacja płn. (od podwórza) z drzwiami do budynku w części centralnej. Do drzwi prowadzą trzy betonowe schodki do poziomu cokołu przyziemnego. Drzwi drewniane, płycinowe z naświetlem. Płyciny dekoracyjnie rozrzeźbione. Otwór drzwiowy opierzony ozdobnymi drewnianymi listwami. Nad drzwiami zadaszenie z blachy trapezowej wsparte na konstrukcji metalowej zakotwionej w elewacji. Na lewo od drzwi dwa małe okna dwuskrzydłowe oraz pionowy fragment rury wentylacyjnej z wywiewką nie sięgającą gzymsu podokapowego. Przy szczycie wsch. dobudowany mur z furtką i bramą wjazdową na posesję. Otwór furtki zamurowany i otynkowany. W osi drzwi wejściowych w płn. połaci dachowej lukarna w formie "wolego oczka". Poza tą lukarną w połaci przy szczycie zach. dwa świetliki w formie okien połaciowych. Na prawo od drzwi przy szczycie zach. cztery okna dwuskrzydłowe z obramieniem i parapetem zewnętrznym. Okno przy drzwiach zaślepione. W cokole w części przyziemia dwie drewniane klapy zasłaniające otwory zsypowe magazynowej części piwnicy. Pod połacią dachową pozioma rynna zamontowana na stalowych wysięgnikach zakotwionych w elewacji pod gzymsem podokapowym ze spustem wody przy szczycie zach.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na rok 1888. Powstał jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Taką rolę pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Jedynym wizerunkiem historycznym budynku jest przedwojenne zdjęcie Brzostowa na którym jest jest on widoczny. Występuje jednak na dalszym planie i przysłonięty koroną drzewa nie ujawnia swoich uroków. Jedynym pewnym faktem jest zachowanie naczółka dachu na sczycie wsch.
Różnice w kolorze tynku wokół okien wskazują, że stolarka okienna na wszystkich elewacjach wymieniona została później. Również daszek z blachy trapezowej nad wejściem do budynku wykazuje swój współczesny rodowód.
Wizualizacja budynku w 2011 r. nie wykazuje żadnych zmian w jego wyglądzie.

Uwagi różne:

Budynek wymaga remontu kapitalnego pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 62 MN/U.
62 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.
3. Przedwojenne zdjęcie Brzostowa ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

Data założenia karty:

12 maja 2004