Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

137  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 89

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, pokryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Budynek odgrodzony od ulicy pasem zieleni z krzewami ozdobnymi i płotem z siatki stalowej na podmurówce. Budynek nosi znamię niedawnego remontu nadającego mu wygląd mocno odświeżony. Cokół budynku obłożony jest kształtką klinkierową, okna z PCV jedno- i dwuskrzydłowe z atrapą szczeblin opraz nowiutki dach i zadaszona sień do budynku. Budynek wyposażony w system rynien odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych.
Szczyt wsch. (od ulicy) symetryczny z klinkierowym cokołem oraz parą okien jednoskrzydłowych z atrapą szczeblin w parterze i na poziomie poddasza. Małe okno jednoskrzydłowe przy zwieńczeniu szczytu. Poniżej gzymsu podokapowego dookoła budynku poziomy pas tynku wystający z elewacji. Okna parteru i poddasza częściowo obramione z ceramicznym parapetem zewnętrznym. Dach na szczycie wysunięty, wsparty na drewnianych kroksztynach.
Brak widoku szczytu zach. (właścicielka poseji nie zgodziła się na fotografowanie budynku).
Elewacja płd. z dwoma dwuskrzydłowymi oknami przy szczytach oraz zabudowaną sienią w części centralnej. Sień murowana i otynkowana przykryta dachem trzyspadowym z wejściem od strony ulicy. Drzwi do budynku współczesne. W płd. połaci dachowej trzy nieregularnie rozmieszczone lukarny w formie okien połaciowych. Pod nadwieszoną połacią dachową gzyms podokapowy.
Elewacja płn. z trzema oknami z PCV. Okna przy szczytach dwu- w środku elewacji jednoskrzydłowe z PCV z imitacją szczeblin. W części przyziemia cokolik z kształtki klinkierowej. Pod gzymsem podokapowym poziomu pas tynku okalający elewację budynku. W płn. połaci dachowej pod kalenicą widoczne kształtki wentylacyjne poddasza.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na rok 1888.Budynek wolnostojący, mieszkalny był częścią gospodarczej zabudowy posesji. Obecnie pełni rolę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Jedynem wizerunkiem historycznym jest fotografia budynku sprzed 1945 r. na której jest słabo widoczny szczyt wch. oraz fragment elewacji płd. Wg mojej oceny pierwotnie opierzony trójkątny szczyt wsch. został zastąpiony dachem wysuniętym przed lico szczytu i podparty drewnianymi kroksztynami. Również zadaszenie sieni na elewacji wsch., klinkierowy cokolik w części przyziemia, lukarny w płd. połaci dachowej oraz wymiana okien na jednoskrzydłowe z PCV są dziełem współczesnym. Pierwotnie proste połacie w wyniku remontu więźby zostały w dolnej części wypłaszczone.
Fotografie z 2011 r. wskazują, że obiekt został pomalowany w jasnej pastelowej tonacji z podkreśleniem detali architektonicznych.

Uwagi różne:

Brak dokładnego wizerunku nie pozwala stwierdzić jak dalece obiekt historyczny został zmieniony w wyniku współczesnego remontu. Napewno należy przywrócić pierwotne opierzenie szczytów oraz stolarkę jednoskrzydłową zastapić dwuskrzydłową. Budynek jest przykładem samowoli właściciela w postępowaniu z obiektwm zabytkowym. Konserwator zabytków powinien wyznaczyć zakres dopuszczalnych zmian w obiektach zabytkowych.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 67 MN/U.
67 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. budynki o walorach kulturowych należy poddać restauracji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowabędące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.
3. Zdjęcie historyczne Brzostowa ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

12 maja 2004