Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

136  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 87

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny na planie prostokąta, murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni z ozdobnymi krzewami oraz ogrodzeniem z siatki drucianej jest pierwszym budynkiem szeregowej zabudowy posesji.Budynek ma wyremontowaną elewacją płd. i szczyt wsch. Obiekt nie posiada systemu rynien odprowadzajacych z połaci dachowych wód opadowych.
Szczyt wsch. (od ulicy) z cokołem w części przyziemia obłożonym kształtką klinkierową i zadaszony daszkiem z dachówki ceramicznej, zabezpieczjącym wysunięty cokół przed zaciekami. W parterze para symetrycznych, dwuskrzydłowych okien ze szczeblinami i parapetem zewnętrznym. Część parterowa oddzielona od poddasza poziomym zadaszeniem z dachówki ceramicznej na wysokości gzymsu podokapowego. Część szczytowa niesymetryczna z jednoskrzydłowym oknem nad zadaszeniem i odsłoniętą, drewnianą konstrukcją poddasza. Szczyt zwieńczony trójkątnie z nadwieszoną nad nim połacią dachową.
Szczyt zachodni przylega do budynku gospodarczego szeregowej zabudowy posesji.
Elewacja płd. biała z cokołem z kształtki klinkierowej. Na elewacji nie ma żadnych otworów. Dach częściowo przełożony z licznymi uszkodzeniami i ubytkami dachówkioraz ugięciami połaci dachowej.
Elewacja płn.(od podwórza) nieremontowana z parą okien dwuskrzydłowych w parterze oraz drzwiami do budynku w części centralnej elewacji. Drzwi drewniane, płycinowe z naświetlem. Schody przed drzwiami do wysokości otynkowanego cokołu w części przyziemia z kamienia i betonu. Na prawo od drzwi drewniana klapa zamykająca otwór zsypowy do piwnicy. Do elewacji przy szczycie wsch. dobudowany mur oddzielający posesję od ulicy z bramą wjazdową. Na płn. połaci dachowej przy szczycie zach. lukarna dachowa w formie kaferka.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na rok 1888. Pełnił rolę budynku mieszkaniowego, jednorodzinnego w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie nadal pełni tę funkcję.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Jedynym zachowanym wizerunkiem historycznym jest fotografia budynku sprzed 1945 r. na której widać szczytową część elewacji wsch. Zmiany na szczycie wsch. i elewacji płd. wynikają z ocieplenia budynku współcześnie. Ocieplenie tych elewacji na poziomie parteru spowodowało zniknięcie gzymsu podokapowego oraz konieczność zastosowania ceramicznych okapników na nierównej elewacji. W porównaniu do zdjęcia przedwojennego gdzie szczyt wsch. był gładką elewacją w części poddasza odsłonięta została drewniana konstrukcja więźby dachowej. Fotografia z 2011 r. nie wykazuje żadnych zmian w wyglądzie budynku w porównaniu z wizualizacją wcześniejszą.

Uwagi różne:

Budynek wymaga remontu kapitalnego z odtworzeniem utraconych detali, wymiany stolarki otworowej, więźby dachowej z nową dachówką oraz osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej części przyziemia pod nadzorem konsewatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 67 MN/U.
67 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. budynki o walorach kulturowych należy poddać restauracji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.
3. Zdjęcie historyczne Brzostowa ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

12 maja 2004