Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

135  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 85

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny, wolnostojący na planie prostokąta, murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni oraz ogrodzenia w formie strzyżonego żywopłotu oraz płotu z siatki drucianej montowanej do betonowych słupków. Budynek wyposażony w otynkowany cokół w części przyziemia, gzymsy podokapowe na elewacjach wsch. i zach. oraz system rynien odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych. Wszystkie okna posiadają parapety zewnętrzne.
Elewacja wsch. (od ulicy) symetryczna. z ryzalitem w części środkowej sięgającym gzymsu podokapowego zwieńczonego dachem dwuspadowym o dużym kącie rozwarcia połaci. Gzyms podokapowy z gzymsem wieńczącym szczyt tworzy tympanon w centrum którego znajduje się okrągłe okno w części poddasza. W części parterowej ryzalitu, dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do budynku z płycinami, naświetlem oraz frezowanym drewnem, opierzającym otwór wejściowy. Do drzwi prowadzą schody murowane z cegły i otynkowane. Po obu stronach drzwi (w parterze) okna dwuskrzydłowe, w części I p. trzy symetrycznie rozmieszczone okna dwuskrzydłowe. Po obu stronach ryzalitu para okien dwuskrzydłowych na każdej kondygnacji. Okna I p. podkreślone prostokątnymi występami tynku. Wszystkie okna na elewacji posiadają dodatkowe skrzydło uchylane poziomo w górnej części otworu okiennego. We wsch. połaci dachowej trzy nieregularnie rozmieszczone lukarny w formie okien połaciowych.
Szczyt płd. bez okien na kondygnacjach. Na wysokości gzymsu podokapowego w centralnej części szczytu dwa okna jednoskrzydłowe w częściach skrajnych dwa małe prostokątne okienka doświetlające użytkową część poddasza. Przy zwieńczeniu szczytu jeszcze jedno okno dwuskrzydłowe doświetlające strych budynku.
Szczyt płn. identyczny ze szczytem płd.
Elewacja zach. symetryczna z szeregiem czterech okien w parterze i na I p. Elewację dzieli poziomy pas tynku między kondygnacjami. W części centralnej parteru dodatkowe małe okno jednoskrzydłowe. W połaci dachowej dwie lukarny w formie okien połaciowych, Na elewacji widoczne otwory i rury wentylacyjne w środkowej części elewacji. Okna w parterze przy szczycie płd. nie posiadają dodatkowych, górnych, poziomych, skrzydeł.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał ok. 1925 r. jko budynek mieszkalny, wielorodzinny. W roku 1960 przeszedł kapitalny remont zubożający znacznie elewację budynku.Rolę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Jedynym wizerunkiem historycznym budynku jest fotografia sprzed 1945 r. obrazująca wschodnią elewację budynku. Prawdopodobnie remont z 1960 r. spowodował usunięcie z elewacji gzymsów nadokiennych, podokiennych i międzykondygnacyjnych. Okna dwuskrzydłowe zostały wymienione na dwuskrzydłowe z dodatkowym, trzecim skrzydłem uchylanym poziomo w górnej części otworu okiennego. Prawdopodobnie również w środkowej części parteru elewacji zach. drzwi wejściowe od strony podwórza zostały zamurowane a we wnętrzu zostało zbudowane pomieszczenie(a) sanitarne.
Wizualizacja budynku z 2011 r. nie wykazuje żadnych zmian w jego wyglądzie.

Uwagi różne:

Elewacje budynku do remontu kapitalnego. Podczas ocieplenia budynku można odtworzyć utracone detale architektoniczne pod nadzorem konserwatorskim. Uporządkowania wymaga również stolarka okienna, różne formy i kolory okien należy zastąpić jednym zbliżonym do historycznego (pozostały okna I p. elewacji zach. przy szczycie płd). Drzwi wejściowe wymagają konserwacji.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 68 MW.
68 MW
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową - wielorodzinną;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekt o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;
4. obiekty dysharmonizujące (gospodarcze) należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.
2. Zdjęcie przedwojenne budynku ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

Data założenia karty:

12 maja 2004