Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

134  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 65

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, na planie prostokąta, murowany z cegły i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, kalenicowo posadowiony do ul. Okrężnej.Obiekt wyposażony w cokół w części przyziemia oraz prosty gzyms podokapowy. Wszystkie okna posiadają ceramiczny parapet zewnętrzny. Na całym obiekcie widoczne duże ubytki tynku.
Elewacja zach. (od ulicy) symetryczna z rzędem sześciu okien dwuskrzydłowych na każdej kondygnacji. W osi okien na elewacji w części sutereny sześć mniejszych okien. Elewację wyróżnia niewielki prostokątny ryzalit w części centralnej, wyniesiony ponad linię gzymsu podokapowego, sięgający połowy połaci dachowej, tworząc szczyt zwieńczony dachem dwuspadowym. W części szczytowej ryzalitu, na poziomie gzymsu podokapowego dwa okna dwuskrzydłowe. Przy zwieńczeniu szczytu gzyms tworzący tympanon w centrum którego znajduje się niewielki otwór wentylacyjny poddasza budynku. Nad zwieńczeniem szczytu w połaci dachowej świetlik w formie okna połaciowego. Elewacja zaopatrzona w system rynien odprowadzających wody opadowe z połaci dachowej. W części szczytowej rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej biegnąca z sutereny i sięgająca górnej krawędzi okien parteru.
Elewacja wschodnia niesymetryczna, płaska z cokołem w części przyziemia oraz gzymsem podokapowym w części poddasza. Elewacja wyposażona w system rynien odprowadzających wody opadowe z połaci dachowej. W parterze trzy okna dwuskrzydłowe oraz drzwi wejściowe do budynku z naświetlem oraz schodami i poręczami z żeliwa. Nad drzwiami zadaszenie jednospadowe z blachy falistej podparte dwoma wspornikami osadzonymi w elewacji. W osi otworów parteru cztery okna dwuskrzydłowe oraz jedno mniejsze okno dwuskrzydłowe bliżej szczytu płd. na I p. Na elewacji widoczne otwory wentylacyjne. Dwa z nich w formie pionowej rury ze stali nierdzewnej. W centralnej części połaci dachowej dwie lukarny w formie okien połaciowych.
Szczyt płn. symetryczny z cokołem w części przyziemia, jednym oknem w parterze oraz I p. Dwa okna w parterze zamurowane i zlicowane z linią elewacji a na poziomie I p. zaślepione. Na poziomie gzymsu podokapowego dwa okna dwuskrzydłowe w części centralnej oraz dwa mniejsze okna w częściach skrajnych szczytu. Pod zwieńczeniem szczytu w części poddasza, prostokątne okno doświetlające strych budynku.
Szczyt płd. z szeregiem czterech okien w parterze i na poziomie I p. Trzy z czterech okien na obu kondygnacjach zaślepione. Dodatkowo zaślepione okna I p. pozbawione są parapetów zewnętrznych. Przy elewacji zach. dodatkowe wejście do budynku w formie zadaszonej sionki z dachem dwuspadowym. Na poziomie gzymsu podokapowego dwa okna w części środkowej oraz dwa mniejsze w częściach skrajnych szczytu. Pod zwieńczeniem szczytu prostokątne okno doświetlające strych budynku.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na rok 1925. Obecnie pełni funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwie w budynku została częściowo wymieniona stolarka okienna. Również drzwi wejściowe do budynku oraz daszek z blachy falistej nad nimi wskazuje na ich współczesny rodowód.System rynien z PCV jest również dziełem współczesnym.
Wizualizacja budynku w 2011 r. nie wykazuje żadnych zmian poza postępującym procesem odpadania tynków z elewacji. Wymienione okna w części piętra nawiązują do podziałów historycznych.

Uwagi różne:

Budynek wymaga kompleksowej wymiany stolarki otworowej z zachowaniem podziałów historycznych, ocieplenia i wymiany tynków oraz opracowania kolorystyki pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 97 MW.
97 MW
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową - wielorodzinną;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekt o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;
4. obiekty gospodarcze należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

12 maja 2004