Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

133  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 63

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny na planie prostokąta, murowany i otynkowany, pokryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Budynek odgrodzony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z siatki drucianej.
Szczyt zach. symetryczny z trzema dwuskrzydłowymi oknami w części parteru (środkowe okno zaślepione). W osi okien parteru w cokole przyziemnym trzy otwory zsypowe na opał. Na poziomie gzymsu podokapowego przez cały szczyt przebiega poziomy pas tynku przecięty dwoma oknami dwuskrzydłowymi w części centralnej i dwoma małymi oknami dwuskrzydłowymi w częściach skrajnych szczytu. Pod trójkątnym zwieńczeniem szczytu prostokątny otwór w części poddasza. Wszystkie otwory w szczycie wyposażone w parapety zewnętrzne. Na szczycie w części połaci dachowej gzyms podokapowy. Cokolik w części przyziemia wyróżniony kolorem ciemnobrązowym. Szczyt przy elewacji płd. wzmocniony lizeną.
Szczyt wsch. w części dachowej identyczny ze szczytem zachodnim. W części parterowej dwie dobudówki pełniące funkcję garaży i składziku pokryte eternitem falistym.
Elewacja płd. symetryczna z cokołem w części przyziemia, jednym oknem dwuskrzydłowym w centralnej części parteru i szczytem w formie wykusza z dwoma oknami dwuskrzydłowymi części poddasza i jednym prostokątnym otworem przy trójkątnym zwieńczeniu szczytu. Wszystkie otwory w części wykusza z zewnętrznym parapetem. Szczyt pokryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej sięga kalenicy budynku. Na elewacji pobielony gzyms podokapowy oraz sztukatorska obwódka wokół wykusza.
Elewacja płn. w części poddasza identyczna z elewacją płd. Jedyną różnicą jest bardziej rozrzeźbiony gzyms podokapowy i pobielone. Przy szczytach po dwa okna dwuskrzydłowe z parapetem zewnętrznym. W części centralnej parteru, pod wykuszem, po lewej okno dwuskrzydłowe jak pozostałe okna, po prawej drzwi do budynku drewniane, dwuskrzydłowe, płycinowe z naświetlem. Do drzwi prowadzą betonowe schody sięgające wysokości cokołu w części przyziemia.

 

Historia obiektu:

Budowa budynku datowana jest na rok 1870. Pełnił rolę budynku mieszkalnego w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie nadal pełni funkcję budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Jedynymi czytelnymi zmianami jest napewno przełożenie dachówki na całej połaci dachowej oraz pomalowanie cokołu w części przyziemia oraz pobielenie gzymsów i węgarków okiennych. Niewątpliwie przybudowany do szczytu wsch. budynek gospodarczy został przebudowany, pokryty dachem jednospadowym z eternitu i przeznaczony na garaże.
Na fotografiach z 2011 r. widoczna jest meteamorfoza budynku po remoncie kapitalnym z wymianą dachówki termoizolacją ora wymianą okien z PCV w całym budynku na identyczne w podziałach z historycznymi. Nad oknami zastosowane ciemniejsze nadproża a w narożnikach budynku boniowanie. Budynek jako własność prywatna może służyć przykładem jak postępować z budynkami o walorach kulturowych w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Uwagi różne:

Budynek wymaga naprawy i konserwacji tynków, wymiany stolarki otworowej z zastosowaniem podziałów historycznych, pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa bedące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

12 maja 2004