Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

132  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 61

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Bydynek dwukondygnacyjny, murowany i otynkowany. przykryty dachem jednospadowym ze spadkiem w kierunku płd., szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Budynek odgrodzony od ulicy pasem zieleni.
Szczyt zach. (od ulicy) symetryczny z otynkowanym cokołem w części przyziemia oraz parą okien dwuskrzydłowych w parterze. Na poziomie I p. okna jednoskrzydłowe we wnęce. Nad prostym gzymsem podokapowym pozioma nadbudowa z wnękami i sterczynami w narożnikach opierzenia ściany szczytowej.
Elewacja płn. ciasno przybudowana do budynku sąsiedniego tworzy wąskie przejście między budynkami.
Szczyt wschodni zaślepiony, bez cokołu, otworów i nadbudowy, opierzony blachą ocynkowaną.
Elewacja płd. z cokolikiem otynkowanym w części przyziemia oraz rzędem okien dwuskrzydłowych na obu kondygnacjach. Bliżej szczytu zach. drzwi wejściowe ze schodkami i naświetlem. Okna nad drzwiami i na prawo od drzwi mniejsze jedoskrzydłowe. Wszystkie okna w budynku nowe, wyposażone w parapet zewnętrzny. W części przyziemia widoczne zacieki i ubytki tynku.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na 1 poł. XX w. Zaślepienie szczyt wsch. oraz mapy przedwojennego Brzostowa pokazują, że do szczytu przylegał nieistniejący budynek gospodarczy. Szczyt zach. oraz zadaszenie nie jest typowe dla ruralistyki Brzostowa. Obecnie pełni funkcję budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Jedynym wizerunkiem historycznym budynku jest pocztówka sprzed 1945 r.na której widoczna jest elewacja zachodnia i fragment elewacji południowej. W porównaniu z wizerunkiem przedwojennym bryła budynku została zubożona o bonowanie w części parteru, obramienia okien oraz gzyms międzykondygnacyjny na obu elewacjach. Nad oknami I p. na szczycie zach. nie ma już nadproży a lizeny podkreślające narożniki budynku zastąpiono występem z tynku. Na fotografii z 2011 r. widoczna jest wymiana okien na piętrze szczytu zach. na jednoskrzydłowe z PCV.

Uwagi różne:

W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

6 kwietnia 2004