Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

131  

 

Nazwa obiektu:

Dom (ob. budynek gosp.)

 

Czas powstania obiektu:
poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 59 A

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek gospodarczy

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, na planie prostokąta, murowany i częściowo otynkowany, pokryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Budynek odgrodzony od ulicy pasem zieleni z krzewami ozdobnymi i ogrodzeniem z drucianej siatki.
Szczyt zach. z otynkowanym cokołem w części przyziemia, dwoma drewnianymi oknami dwuskrzydłowymi w parterze oraz gzymsem na poziomie gzymsu podokapowego przykrytym kształtką ceramiczną. Od gzymsu do zwieńczenia szczytu dwie lizeny przecięte poziomym pasem tynku biegnącym przez cały szczyt. Pomiędzy lizenami, nad pasem tynku prostokątne, dwuskrzydłowe okno nad którym znajduje się eliptyczny otwór wentylacyjny. Poza lizenami w skrajnych częściach szczytu dwa ukośne otwory eliptyczne. Linia szczytu, miękka, barokowa z uskokmi zwieńczona półkoliście z gzymsem między lizenami. Szczyt opierzony kształtką ceramiczną. Ściana szczytowa porośnięta pnączem.
Elewacja północna, otynkowana z cokołem i gzymsem podokapowym, ciasno przylega do budynku sąsiedniego, tworząc wąskie przejście między nimi. Brak rynny pod połacią dachową.
Szczyt wsch. nieotynkowany z otworami w części poddasza oraz budynkiem gospodarczym przybudowanym w linii elewacji płn. obiektu.
Elewacja płd. (od podwórza) z murem przy szczycie zach. odgradzającym posesję od ulicy. W części przyziemia otynkowany cokolik. W parterze szereg okien dwuskrzydłowych z symetrycznym podziałem skrzydeł. Przy szczycie zach. drzwi wejściowe, drewniane, płycinowe, bez naświetla z wysokim progiem. Przy szczycie wsch. proste drewniane drzwi gospodarcze. W środku połaci dachowej lukarna w formie "wolego oczka" oraz dwa płaskie świetliki. W okolicy lukarny zachował się fragment poziomej rynny ze wspornikiem.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest rok 1870. Pełnił funkcję budynku mieszkalnego w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie pełni funkcję budynku gospodarczego dla budynku mieszkalnego przy ul. Okrężnej 59.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go zwyglądem współczesnym. Jedynymi widocznymi zmianami na elewacji jest otynkowanie części parterowej szczytu zach. oraz elewacji płd. oraz częściowa wymiana dachówki na połaci płd. dachu.
Na fotografiach z 2011 r. widoczna jest postępująca destrukcja budynku którego pofałdowana więźba dachowa oraz porośnięte elewacje wskazują na rychłe zawalenie.

Uwagi różne:

Budynek ogólnie zaniedbany. Nie wiadomo dlaczego typowy dla ruralistyki Brzostowa budynek mieszkalny zmienił funkcję na obiekt gospodarczy. Częściowo wymieniona dachówka na połaci płd. dachu oraz częściowe otynkowanie budynku to za mało aby przywrócić mu estetykę z okresu jego powstania. Ugięcia połaci dachowej, sypiące się kominy, dachówka i nieotynkowane części elewacji wymagają kapitalnego remontu obiektu.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1 Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

Data założenia karty:

6 kwietnia 2004