Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

130  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 59

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, na planie trapezu, murowany i otynkowany, pokryty dachem naczółkowym od strony szczytu zach. i dwuspadowym od strony szczytu wsch.
Szczyt zach. odgrodzony od ulicy pasem zieleni i metalowym, kutym ogrodzeniem z prętów. Szczyt symetryczny z otynkowanym cokołem w części przyziemia w którym w osi okien parteru znajdują się dwa okna doświetlające piwnice budynku. Okna w parterze nowe, jednoskrzydłowe ze złotymi atrapami szczeblin. Okna w części I p. prostokątne, dwuskrzydłowe. Na poziomie gzymsu podokapowego, wystający z elewacji poziomy pas tynku nad którym pod naczółkiem znajduje się okno sklepione półkoliście oraz dwa mniejsze okna sklepione półkoliście w częściach skrajnych szczytu.
Szczyt wsch. zakryty do poziomu gzymsu podokapowego przybudowanym do niego budynkiem gospodarczym będącym przedłużeniem budynku mieszkalnego. W części poddasza widoczne prostokątne okno umieszczone pod zwieńczeniem szczytu.
Elewacja płd. budynku przylega ciasno do budynku sąsiedniego, tworząc wąskie przejście między nimi. Brak systemu rynien odwadniających połacie dachowe na obu elewacjach.
Elewacja płn. (od podwórza) niesymetryczna z cokołem otynkowanym w części przyziemia w którym znajdują się małe prostokątne okna doświetlające piwnice części budynku przy szczycie zach. Przy szczycie zach. w parterze okno jednoskrzydłowe w osi którego znajduje się okno dwuskrzydłowe na poziomie I p. Za oknem do elewacji przybudowany mur w kształcie przypory który mógł spełniać dawniej funkcję konstrukcji dla furtki i bramy wjazdowej na posesję. Za murem betonowe schody i wejście do budynku. Po obu stronach drzwi dwa okna jednoskrzydłowe różnej wielkości. W części I p. nad wejściem dwa okna dwuskrzydłowe w części I p. Część elewacji płn. przy szczycie wsch. wskazuje na jej gospodarcze przeznaczenie. Dwa otwory nad stropem międzykondygnacyjnym oraz szereg drzwi drewnianych, gospodarczych w parterze wskazuje na takie przeznaczenie tej części budynku. Przy szczycie wsch. dwie półkoliście sklepione wnęki w osi pionowej nad drzwiami skrajnymi. W płn. połaci dachowej trzy symetrycznie rozmieszczone lukarny dachowe w formie "wolich oczek". Budynek sprawia ogólne wrażenie obiektu zaniedbanego z ubytkami i spękaniami tynku, zaciekami, złym stanem połaci dachowych oraz stolarką wymagającą wymiany. Stolarka została wymieniona tylko w parterze części mieszkalnej budynku.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na przełom XVIII i XIX w. Pełnił rolę budynku mieszkalnego w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie nadal pełni funkcję budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Jedynymi czytelnymi zmianami jest wymiana okien w parterze części mieszkalnej z podziałami niedostosowanymi do historycznych oraz drzwi wejściowych do budynku na co wskazuje dużo jaśniejszy tynk w opierzeniu otworu drzwiowego.
Wizualizacja budynku w 2011 r. nie wykazuje żadnych zmian w jego elewacjach.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego z przywróceniem podziałów historycznych w oknach parteru.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

6 kwietnia 2004