Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

128  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 55

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny na planie prostokąta z zagospodarowanym poddaszem, murowany, otynkowany i pomalowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z siatki stalowej. Budynek zdobią cokolik w części przyziemia i okazały gzyms podokapowy.
Szczyt zach. (od ulicy) z zabielonym cokołem dwoma oknami dwuskrzydłowymi o niesymetrcznym podziale skrzydeł i obramieniamim w parterze oraz okazałym gzymsem pokrytym dachówką ceramiczną na poziomie gzymsu podokapowego. Od gzymsu do zwieńczenia szczytu biegną dwie lizeny pomiędzy którymi w części poddasza znajduje się kwadratowe dwuskrzydłowe okno z parapetem podokiennym biegnącym przez całą szerokość szczytu. Poza lizenami, nad parapetem dwie eliptyczne wnęki. Szczyt z miękką, barokową linią i uskokami. Pomiędzy lizenami trójkątne zwieńczenie z gzymsem. Ściana szczytowa opierzona dachówką ceramiczną. Na szczycie widoczne ubytki farby, tynku i dachówki w opierzeniach gzymsu i ściany szczytowej.
Szczyt wsch. skromniejszy z oknem dwuskrzydłowym symetrycznym przy elewcji płd. i jednoskrzydłowym przy elewacji płn. W centralnej części szczytu w części poddasza, prostokątne okno nad którym znajdują się dwa małe otwory wentylacyjne. Zwieńczony trójkątnie w linii dachu bez ozdób znajdujacych się na szczycie zach. Na szczycie widoczne ubytki tynku. Do szczytu zamontowane drewniane kratownice utrzymujące pnącza na elewacji.
Elewacja płn. z dwoma oknami w środkowej części. Jedno okno przeszklone, drugie zaślepione drewnem. Elewacja wyposażona w rynny odprowadzjące wody opadowe. W połaci dachowej trzy świetliki w tym jeden (środkowy) w formie kaferka.
Elewacja płd. (od podwórza) z drzwiami wejściowymi w centralnej części budynku nad którymi nadwieszony jest na poziomie gzymsu podokapowego kawałek ok. 2m poziomej rynny bez zakończeń ani pionowej rury spustowej. Na lewo od drzwi para okien różnej wysokości pomiędzy którymi w części przyziemia znajduje się otwór z drewniana klapą wskazujący na częściowe podpiwniczenie budynku. Przy szczytach po jednym nowym oknie jednoskrzydłowym z PCV. Szczyt zach. i elewacja płn. pomalowana na kolor ciemnobrązowy. Szczyt wsch. i elewacja płd. w kolorze tynku.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał 1890 r. Jest budynkiem wolnostojącym bez przybudowanych do niego budynków gospodarczych. Niewielkiego budynku gospodarczego, stojącago naprzeciw szczytu wsch. nie ma na zdjęciu lotniczym z lutego 1945 r. Być może jego pierwotny właściciel nie był związany z działalnością rolniczą. Obecnie budynek nadal pełni funkcję budynku mieszkalnego

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównaniego z wyglądem współczesnym. Nie wiadomo kiedy budynek został pomalowany i dlaczego dotyczyło to tylko dwóch (trzech?) elewacji. Różnice w kolorze tynku przy oknach skrajnych na elewacji płd. oraz przy oknie prawym na szczycie wsch. świadczą o współczesnym rodowodzie okien. Różne są również tynki na elewacji płd. i szczycie wsch. co wskazuje na fakt, iż elewacja płd. została otynkowana później. Także dolna, jaśniejsza część płd. połaci dachowej świadczy o tym, że dachówka przełożona została współcześnie.
Na fotografii z 2011 r. widoczna jest wymiana okna na elewacji w szczycie zach. oraz termoizolacja budynku.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego pod nadzorem konserwatorskim. Ugięcia w połaci dachowej świadczą o konieczności wymiany więźby.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

6 kwietnia 2004