Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

127  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 53

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem na planie prostokąta, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Budynek dekoruje otynkowany cokolik w części przyziemia oraz gzyms podokapowy. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z siatki drucianej nie posiada rynien odprowadzających z połaci dachowych wód opadowych.
Szczyt zach. (od ulicy) symetryczny z cokołem przyziemnym otynkowanym, parą okien dwuskrzydłowych w parterze z obramieniem oraz poziomym pasem tynku na wysokości gzymsu podokapowego. Od pasa tynku do zwieńczenia szczytu dwie lizeny pomiędzy którymi w koliście zwieńczonej wnęce znajduje się prostokątne, dwuskrzydłowe okno. Na wysokości tego okna w skrajnych częściach szczytu dwie półkoliście zwieńczone wnęki z obramieniem i gzymsem podotworowym. Linia zwieńczenia szczytu miękka, barokowa z uskokami i gzymsem przy zwieńczeniu szczytu opierzonego dachówka ceramiczną. Na szczycie widoczne ubytki tynku, szczególnie w części zwieńczenia.
Szczyt wsch. przylega do budynku gospodarczego tworzącego przedłużenie zabudowy posesji. Linie elewacji i połaci dachowych wspólne dla budynku mieszkalnego i gospodarczego.
Elewacja płn. (od podwórza) z murem stanowiącym konstrukcję dla furtki i bramy wjazdowej przy szczycie zach. oraz otynkowanym cokołem w części przyziemia i rzędem okien dwuskrzydłowych w parterze, rurą wentylacyjną w środkowej części elewacji a także wyraźnie zaznaczonym gzymsem podokapowym. Gzyms i połać dachowa bliżej szczytu wsch. wyniesiona miękko ponad poziom dolej krawędzi dachu tworzy urozmaicenie w długim, poziomym kształcie dachu. Na elewacji w części wyniesienia na poziomie gzymsu podokapowego otwór prostokątny z oknem dwuskrzydłowym. W środkowej części elewacji dwa małe okienka jednoskrzydłowe. Drzwi wejściowe do budynku przy szczycie wsch. W płn. połaci dachowej dwa świetliki. W części przyziemia widoczne zacieki na elewacji.
Elewacja płd. z cokołem w części przyziemia, gzymsem podokapowym oraz szeregiem okien dwuskrzydłowych. Na elewacji widoczne zacieki w części przyziemia.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w 1890 r. jako budunek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie pełni funkcję budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Nawet stolarka otworowa w budynku jest oryginalna. Jedynie różnice w kolorze dachówki na połaci płn. wskazują na jej częściowe wymienienie.Na fotografii z 2011 r. widoczna jest wymiana okien w szczycie zach na jednoskrzydłowe z PCV z podziałami.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Archiyektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

6 kwietnia 2004