Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

125  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 49

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z siatki drucianej. Budynek wyposażony w system rynien odprowadzających z połaci dachowych wody opadowe.
Szczyt zach. (od ulicy) z otynkowanym cokołem w części przyziemia, dwoma oknami dwuskrzydłowymi z niesymetrycznym podziałem skrzydeł, parapetami zewnętrznymi z ceramiki szkliwionej oraz gzymsem podokiennym, biegnącym na wysokości gzymsu podokapowego. W centralnej części szczytu, nad gzymsem dwuskrzydłowe okno z niesymetrycznym podziałem skrzydeł oraz w części skrajnej dwie wnęki sklepione półkoliście. Przy zwieńczeniu szczytu jeszcze jedna wnęka z parapetem. Szczyt zwieńczony trójkątnie, ściana zwieńczenia prosta, rónoległa do połaci dachowej i opierzona dachówką.
Szczyt wsch. przylega do ściany budynku gospodarczego stanowiącego dalszy ciąg zabudowy posesji. Część górna szczytu odsłonięta, nieotynkowana z ubytkami w powierzchni ceglanej.
Elewacja płd. ciasno przybudowana do budynku sąsiedniego tworzy wąskie przejście między obiektami.
Elewacja płn. (od podwórza) z otynkowanym cokołem, murem stanowiącym konstrukcję bramy wjazdowej na posesję przy szczycie zach. oraz parą różnych drzwi wejściowych do budynku. Drzwi drewniane, płycinowe z naświetlem. Nad drzwiami zadaszenia z blachy falistej podparte stalowymi prętami zakotwionymi w elewacji. Na wysokości zadaszeń z elewacji wychodzą dwa przewody wentylacyjne skierowane pionowo ku górze i wyniesione ponad dolną krawędź połaci dachowej. Między drzwiami jednoskrzydłowe okno. Przy szczycie wsch. okno dwuskrzydłowe z parapetem zewnętrznym i białym obramieniem. Pomiędzy poziomym pasem tynku a gzymsem podokapowym pionowe otwory wentylacyjne poddasza we wnękach. W osi wejścia przy szczycie zach., w połaci dachowej lukarna w formie "wolego oka". Na lewo jeszcze dwie lukarny w formie kaferków. Na elewacjach widoczne zacieki.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został w 1850 r. jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie jego funkcja nie uległa zmianie.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Na zmiany późniejsze w elewacji budynku wskazują niesymetryczne skrzydła okien, opierzenie szczytu zach. inne od schodkowego opierzenia ceglanego szczytu wsch. oraz drzwi przy szczycie wsch. inne niż drzwi przy szczycie zach. z mniejszą ilością dekoracji. Częściowe odsłonięcie szczytu wsch. wynika z obniżenia dachu budynku gospodarczego pokrytego eternitem falistym. Na fotografiach z 2011 r. widoczna jest wymiana dachówki i opierzenie szczytu zachodniego.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowaz lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

31 marca 2004