Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

124  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 47

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny na planie prostokąta, murowany, otynkowanyi pomalowany, kryty dachem dwuspadowym z blachy falistej pomalowanej farbą antykorozyjną, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt oddzielony od ulicy pasem zieleni z trawnikiem i krzewami ozdobnymi oraz ogrodzeniem z siatki stalowej. Budynek fotografowany w czasie remontu elewacji ma wymienioną stolarkę otworową, ocieplone elewacje w technice "Bolix" oraz pokrycie dachowe wraz z lukarnami. Budynek wyposażony w system rynien odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych.
Szczyt zach. (od ulicy) symetryczny, jest najbardziej reprezentacyjną częścią budynku. W części przyziemia cokolik z kwadratowych płytek ceramicznych. Wertykalny kierunek podkreślaja trzy lizeny w części parteru oraz dwie w zwieńczeniu szczytu. Lizeny krzyżują się z pasami tynku na wysokości gzymsu podokapowego. W parterze, we wnękach międzylizenowych, dwa okna dwuskrzydłowe o niesymetrycznym podziale skrzydeł z parapetem zewnętrznym i obramieniem. W części poddasza pięć symetrycznie rozmieszczonych wnęk zwieńczonych półkoliście. Szczyt miękki, barokowy z uskokami, zwieńczony eliptycznie.
Szczyt wsch. przybudowany do bydynku gospodarczego będącego jego przedłużeniem.
Elewacja płn. otynkowana, bez widocznego cokołu w części przyziemia z sześcioma prostokątnymi oknami różnej wielkości. Przy szczycie wsch. wnęka. W środkowej części elewacji rura wentylacyjna wychodząca z elewacji i wyniesiona nieco ponad poziom rynny. W połaci dachowej pięć świetlików z falistego tworzywa przezroczystego.
Elewacja płd. (od podwórza) z murem (przybudowanym do elewacji w pobliżu szczytu zach.) spełniającym funkcję konstrukcji dla furtki i bramy wjazdowej na teren posesji. W części centralnej przybudowana sień z drzwiami drewnianymi i oknem jednoskrzydłowym na elewacji, przykryta dachem jednospadowym z blachy falistej. Na prawo od sieni dwa okna różnej wielkości. Ta częśc budynku ma przyklejone płaty styropianu od poziomu cokołu przyziemnego do gzymsu podokapowego. Przy szczycie wsch. białe płycinowe drzwi wejściowe z pionym doświetlem przy szczycie. Na połaci dachowej siedem lukarn z falistego tworzywa na dwóch poziomach. Cokolik w części przyziemi z cegły, nieocieplony.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w roku 1850 jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie pełni rolę budynku mieszkalnego dwurodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na szczegółowe porównanie go z wizerunkiem współczesnym. Niewątpliwie jednak dach z blachy falistej z lukarnami z tworzywa sztucznego, stolarka otworowa, ocieplenie budynku oraz dobudowana sień i dodatkowe wejście przy szczycie wsch. są zmianami współczesnymi.Być może środkowe nisze w szczycie zach. były kiedyś oknami doświetlającymi użytkowe poddasze.
Wizualizacja budynku z 2011 r. wykazuje wstawienie okien w szczytowej części budynku i doświetlenie poddasza.

Uwagi różne:

Zamiana obowiązującej w czasie budowy obiektu dachówki ceramicznej na blachę, wprowadzenie okien z niesymetrycznym podziałem skrzydeł, drzwi przy skrzydle wsch. z podziałem niedostosowanym do wiejskiej zabudowy oraz ceramiczny cokolik są pewnym uchybieniem w traktowaniu obiektu zabytkowego. Prowadzone na obiekcie prace remontowe powinny być nadzorowane i uzgodnione z konserwatorem zabytków.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa bedące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

31 marca 2004