Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

123  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 46

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek wolnostojący jest okazałym obiektem jednokondygnacyjnym z mieszkalnym poddaszem, murowany, otynkowanyi pomalowany na biało, przykryry dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Oddzielony od ulicy pasem zieleni z trawnikiem i drzewami owocowymi. Budynek posiada ceglany cokolik w części przyziemia oraz wyposażony jest w system rynien odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych. Wszystkie okna z ciemnobrązowymi obramieniami oraz parapetami zewnętrznymi. Posesja z budynkiem ogrodzona płotem z betonowych prefabrykatów.
Szczyt wsch. symetryczny z czterema dużymi oknami dwuskrzydłowymi w parterze oraz w osi szczytu dwoma oknami w części poddasza oraz dwoma oknami skrajnymi, mniejszymi, jednoskrzydłowymi. Pod poziommym zwieńczeniem szczytu okno okrągłe doświetlające strych. Szczyt poszerzony w narożnikach na poziomie gzymsu podokapowego i opierzony ceramiką szkliwioną.
Szczyt zachodni symetryczny z trzema dużymi oknami dwuskrzydłowymi w parterze, Środkowe okno zaślepione. W osi szczytu jedno okno w części poddasza oraz dwa skrajne, mniejsze okna jednoskrzydłowe. Linia szczytu, okno pod zwieńczeniem oraz opierzenie szczytu identyczne ze szczytem wschodnim.
Elewacja płd. w centralnej części posiada okazałe drewniane dwuskrzydłowe drzwi z naświetlami, kutymi kratami i drewnianymi ościeżnicami. Do drzwi prowadza trzy schodki dla których poręcze zamontowane są do elewacji. Po obu stronach drzwi wejściowych trzy okna dwuskrzydłowe z obramieniem i parapetem zewnętrznym. Środkowe okno przy szczycie wsch. zaślepione. W połaci dachowej cztery świetliki w formie okien połaciowych.
Elewacja płn. z pięcioma oknami dwuskrzydłowymi z obramieniem i parapetem zewnętrznym. Okno przy szczycie wsch. zaślepione. W połaci dachowej cztery świetliki w formie okien połaciowych.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został w roku 1855 jako okazały budynek mieszkalny w środkowej, (parzystej) częściBrzostowa. Ze względu na rozmiary oraz brak typowej zabudowy gospodarczej mógł być siedzibą miejscowego notabla lub pełnić funkcje nie związane z mieszkalnictwem. Obecnie jest budynkiem mieszkalnym.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównwnie go z wyglądem współczesnym. Wizualnie obiekt nie wykazuje zmian w bryle budynku. Jedynie zaślepienie dwóch okien mogło być dziełem późniejszym.
Wizualizacja budynku w 2011 re. nie wykazuje istotnych zmian w jego elewacjach.

Uwagi różne:

Jako obiekt zabytkowy budynek wykazuje niezłą kondycję budowlaną. Brak zacieków na elewacjach, oryginalna drewniana stolarka prosta powierzchnia dachu wskazują na właściwą opiekę właściciela nad budynkiem. Jedynie tynki można wzmocnić preparatami impregnacyjnymi wzmacniającymi ich strukturę.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 74 MN.
74 MN
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynku na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;
4. ogrodzenia przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;
5. obiekt o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;
6. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Głogowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

31 marca 2004