Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

122  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
XIX/XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 43

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem na planie prostokąta, murowany, otynkowany i pomalowany na biało, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Budynek odgrodzony od ulicy pasem zieleni i płotem z prętów stalowych. Na elewacjach cokolik w części przyziemia oraz prosty gzyms podokapowy. Wszystkie okna dwuskrzydłowe z obramieniem. Obiekt wyposażony w rynny odprowadzające wody opadowe. Na elewacjach pomimo pomalowania budynku widoczne zacieki oraz ubytki tynku.
Szczyt zach. (od ulicy) symetryczny z dwoma dwuskrzydłowymi oknami z obramieniem i parapetami zewnętrznymi. Na wysokości gzymsu podokapowego wystający z elewacji poziomy pas tynku, ponad którym w osi sczytu znajduje się okno dwuskrzydłowe z obramieniem i parapetem zewnętrznym. Na jego wysokości w skrajnych częściach szczytu dwa owalne otwory wentylacyjne. Ponad oknem poddasza w osi szczytu jeszcze jedno mniejsze okno z obramieniem doświetlające strych budynku. Szczyt zwieńczony trójkątnie z pionowym uskokiem wyniesionym ponad linię dachu i obwiedziony trojkątnym gzymsem tworzącym swoisty tympanon. Zwieńczenie szczytu opierzone dachówką ceramiczną.
Szczyt wsch. przylega do budynku gospodarczego tworzącego dalszy ciąg zabudowy posesji.
Elewacja płn. ciasno dobudowana do budynku sąsiedniego tworzą wąską lukę między nimi.
Elewacja płd. (od podwórza) z przybudowanym murem stanowiącym konstrukcję dla furtki oraz bramy wjazdowej na teren posesji. Na prawo od furtki drzwi wejściowe do budynku obudowane zadaszeniem dwuspadowym z dachówki ceramicznej podpartym na słupach z drewna impregnowanego. Wypełnienie ścian bocznych z otynkowanego muru w części przyziemia oraz mozaiki ze szkła prasowanego w kolorze miodowym. Na prawo od wejścia trzy okna dwuskrzydłowe z obramieniem i parapetem zewnętrznym. Przy szczycie wsch., pod gzymsem podokapowym owalny otwór wentylacyjny w elewacji. W płd. połaci dachowej trzy świetliki. Elewacja odgrodzona od podwórza żywopłotem i podwyższonym chodnikiem dla pieszych.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na rok 1850.
Obecnie nadal pełni rolę bydunku mieszkalnego, jednorodzinnego w gospodarczej zabudowie posesji.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównwnie go z wyglądem współczesnym. Na obu połaciach dachowych widoczne róznice w kolorze dachówki wskazują iż część dachówki została przełożona. Zadaszenie nad wejściem do budynku jest również dziełem współczesnym. Fotografia z 2011 r. pokazuje, iż okna w ścianie szczytowej zostały zamienione na jednoskrzydłowe z PCV.
Wizualizacja obiektu w 2011 r. pokazuje wymianę okien na współczesne.

Uwagi różne:

Budynek wymaga osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej części przyziemia, wymiany stolarki otworowej z zachowaniem podziałów historycznych, wymiany i konserwacji tynków oraz przełożenia dachówki pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

31 marca 2004