Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

121  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 41

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, na planie prostokąta, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Budynek odgrodzony od ulicy pasem zieleni i ogrodzeniem z siatki drucianej, wyposażony na elewacjach w otynkowany cokolik w części przyziemia oraz prosty gzyms podokapowy. Okna w parterze z białego PCV z blaszanym parapetem zewnętrznym i węgarkami pomalowanymi na kolor biały. Budynek wyposażony w system blaszanych rynien odprowadzających wody opadowe.
Szczczyt zach. (od ulicy) klasycystyczny z dwoma prostokątnymi oknami, różnej szerokości zwieńczony trójkątnie z dwoma pionowymi uskokami. Na poziomie gzymsu podokapowego szczyt rozrzeźbiony z szerokim poziomym pasem z którego wychodzą dwie lizeny bienące do zwieńczenia szczytu. Pomiędzy lizenami okno drewniane, dwuskrzydłowe bez parapetu podokiennego nad którym przy zwieńczeniu szczytu znajduje się wnęka sklepiona półkoliście z parapetem. Zwieńczenie szczytu opierzone dachówką ceramiczną.
Szczyt wsch. przylega do budynku gospodarczego który jest przedłużeniem budynku mieszkalnego.
Elewacja płd. ciasno przystaje do elewacji budynku sąsiedniego tworząc wąską lukę między budynkami.
Elewacja płn. (od podwórza) z drewnianymi drzwiami wejściowymi nad którymi zamontowane jest dwuspadowe blaszane zadaszenie. Przy szczycie zach. dobudowany mur z furtką i bramą wjazdową na teren posesji. Na lewo od drzwi przy szczycie wsch. para okien dwuskrzydłowych różnej wysokości.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na rok 1850. Obecnie nadal pełni funkcję budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie gospodarczej Brzostowa.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Jedynymi zauważalnymi zmianami na elewacjach jest pomalowanie cokołu w części przyziemia oraz wymiana stolarki w parterze z drewnianej na PCV.
Wizualizacja budynku w 2011 r. wykazuje istotne zmiany w architekturze szczytu budynku oraz jego uproszczenie wynikające z termoizolacji budynku.

Uwagi różne:

Należy przywrócić porządek architektoniczny na szczycie zach. budynku. Wstawione okna z PCV są różnej wielkości i za niskie do otworów historycznych. Otwory zaślepione ponad oknami na powierzchni okien a nie elewacji. Jedno z nich (szersze) nie ma skrzydeł symetrycznych. Poza tym budynek do remontu kapitalnego pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Hrder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

31 marca 2004