Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

119  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 39

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Bydynek na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z częściowo zagospodarowanym poddaszem, murowany, otynkowany i pomalowany na kolor biały, pokryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zieleni i drewnianym płotem ze słupkami z kamienia ciosanego.Cokół w części przyziemia otynkowany, na elewacjach prosty gzyms podokapowy. Budynek nie posiada rynien odprowadzających wód opadowych z dachu. Wszystkie okna zaopatrzone w zewnętrzny parapet.
Szczyt zach. z jednym oknem wieloskrzydłowym w parterze oraz dwoma oknami dwuskrzydłowymi ponad pasem na wysokości gzymsu podokapowego oraz oknem zwieńczonym półkoliście przy zwieńczeniu szczytu. Szczyt zwieńczony trójkątnie z dwoma pionowymi uskokami. Zwieńczenie szczytu opierzone dachówką ceramiczną.
Wschodnia ściana szczytowa przylega do budynku gospodarczego stanowiącego jego przedłużenie.
Elewacja płd. z drzwiami drewnianymi bez naświetla w centralnej części elewacji oraz dwoma oknami dwuskrzydłowymi z białego PCV, na lewo od drzwi i przy szczycie wschodnim. Przy szczycie zach. do elewacji dobudowany mur będący konstrukcją nośną dla furtki i bramy wjazdowej na podwórze. W połaci dachowej w osi drzwi wejściowych, lukarna w formie kaferka z oknem dwuskrzydłowym z drewna, kryta dachem jednospadowym z dachówki. Nad kaferkiem oraz przy szczycie wsch. lukarny dachowe w formie "wolich oczek".
Elewacja płn. z dwoma oknami dwuskrzydłowymi, po jednym przy ścianach szczytowych. Na elewacji obok okna przy szczycie zach. pionowa rura wentylacyjna nie sięgająca gzumsu podokapowego. W centralnej części połaci dachowej lukarna dachowa w formie kaferka z oknem dwuskrzydłowym, kryta dachem jednospadowym z dachówki ceramicznej.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na rok 1850. Jest budynkiem typowym dla ruralistyki Brzostowa z przedłużeniem budynkami gospodarczymi i podwórzem zamniętym stodołą. Obecnie nadal pełni funkcję budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizernku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwie okna z PCV oraz otynkowana elewacja bez widocznych zacieków są dziełem współczesnym. Fotografia z 2011 r. pokazuje, iz dachówka została zastąpiona blachą dachówkopodobną z połaci dachowej znikły wszystkie lukarny zastąpione jednym oknem połaciowym. Nad wejściem pojawiły się zadaszenia współczesne kryte dachówką. Na elewacji płd. i zach. ścianie szczytowej pojawiły się dekoracje w formie drewnianych kratownic w miejcu historycznych okien. Znika również mur z furtą i bramą wjazdową na posesję tak charakterystyczny dla ruralistyki Brzostowa a wybudowany współcześnie ma charakter symboliczny.

Uwagi różne:

Budynek wymaga pomalowania elewacji płn., zwieńczenia szczytu zach., uzupełnienia tynków na szczycie wsch. i elew. płn. oraz naprawy dachu z wymianą dachówki i okien w lukarnach dachowych z zachowaniem podziałów historycznych pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herdder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

31 marca 2004