Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

118  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 37

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny, na planie prostokąta z cżęściowo zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, kryty dachem naczółkowym z blachy dachówkopodobnej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt oddzielony od ulicy pasem zieleni i metalowym, kutym ogrodzeniem. Budynek wyróżnia biegnący dookoła cokolik w części przyziemia pomalowany na kolor jasnobrązowy.
Szczyt zachodni symetryczny z trzema dwuskrzydłowymi oknami z PCV w parterze, parą okien dwuskrzydłowch ponad pasem tynku na wysokości gzymsu podokapowego oraz dwoma okienkami zewnętrzymi i jednoskrzydłowym oknem pod naczółkiem dachu. Okna wyposażone w parapety zewnętrzne.
Elewacja płd. z pięcioma oknami dwuskrzydłowymi z PCV rozmieszczonymi nieregularnie, płycinowymi drzwiami wejściowymi z naświetlem do których prowadzą betonowe schody. Na prawo od drzwi małe prostokątne okno z PCV. Okna na elewacji wyposażone w parapety zewnętrzne z cegły. Przy szczycie zach. mur stanowiący ogrodzenie podwórza. Przy szczycie wsch. drugie drzwi niższe od pozostałych otworów na elewacji.
Przy szczycie wsch. dobudowane budynki gospodarcze do wysokości gzymsu podokapowego z dachem dwuspadowym i drugi niższy z dachem jednospadowym. W części poddasza dwa okna jednoskrzydłowe z PCV oraz małe okienko prostokątne pod naczółkiem.
Elewacja płn. z czterema oknami dwuskrzydłowymi oraz dwoma małymi oknami prostokątnymi z PCV. W części centralnej elewacji wentylacja w formie stalowej rury wystającej ze ściany na poziomie zwieńczenia okien i skierowanej pionowo do góry ponad gzyms podokapowy. Na obu elewacjach proste gzymsy podokapowe. W cokole elewacji płn. mała prostokątne otwory wskazujące na częściowe podpiwniczenie budynku. Na elewacji widoczne zacieki sięgające okien.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na połowę XIX w. Na starych mapachBrzostowa budynek stał obok dużego nieistniejącego obiektu o zróżnicowanej linii elewacji wskazującej na jego rezydencjalny charakter. Za budynkiem brak jest zabudowań gospodarczych typowych dla ruralistyki Brzostowa ale stoi on w centrum olbrzymiego placu z największą stodołą we wsi. Brak danych bibliograficznych nie pozwala prześledzić jego przedwojennej roli w dużym kompleksie zabudowy mieszkaniowo - gospodarczej. Obecnie pełni rolę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Budynek jest otynkowany, wymieniona stolarka zachowuje podziały charakterystyczne dla architektury Brzostowa oraz wymieniona dachówka na blachę dachówkopodobną wskazują na właściwe obchodzenie się właścicieli z obiektem zabytkowym.
Wizualizacja budynku z 2011 r. nie wykazuje istotnych zmian w bryle obiektu zabytkowego.

Uwagi różne:

Osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej wymaga wschodnia część elewacji płn. Poza tym budynek jest dobrym przykładem traktowania obiektów zabytkowych.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
. zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

31 marca 2004