Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

117  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 36

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, na planie prostokąta, murowany, otynkowany i częściowo pomalowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, Szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt stoi przy skrzyżowaniu ul. Okrężnej z ul. Świerkową w środkowej (parzystej) części zespołu ruralistycznego Brzostowa. W części przyziemia, biegnie dookoła budynku niski, otynkowany cokolik, wystający nieco z lica elewacji.
Szczyt zach. w parterze z jednym oknem dwuskrzydłowym z PCV przy elew. płn. W części poddasza nad wystającym, poziomym pasem tynku biegnącym na wysokości gzymsu podokapowego, dwa okna jednoskrzydłowe z PCV oraz dwa oknienka skrajne,
sklepione połkoliście przy szczycie płn. oraz kwadratowe z PCV przy szczycie płd. Przy zwieńczeniu szczytu okno sklepione półkoliście doświetlające strych budynku.
Szczyt wschodni, niesymetryczny z oknem sklepionym półkoliście w części poddasza oraz pasem tynku na wysokości gzymsu podokapowego. Lewa i prawa część szczytu wyniesiona ponad gzyms podokapowy ze względu na nadbudowaną część poddasza tworząca dodatkową kondygnację.Zwieńczenie szczytu opierzone blachą ocynkowaną.
Elewacja północna (wejściowa) z drzwiami wejściowymi w centrum elewacji zwieńczonej szczytem w części centralnej z dwoma dwuskrzydłowymi, półkoliście zwieńczonymi oknami na wysokości gzymsu podokapowego. W parterze nad drzwiami współczesne zadaszenie dwuspadowe z dachówki ceramicznej. Szczyt przykryty dachem dwuspadowym. W osi zwieńczenia szczytu w połaci dachowej okno połaciowe. Na prawo od wejścia jedno okno dwuskrzydłowe w osi którego w połaci dachowej znajduje się okno połaciowe. Pod połacią prosty gzyms podokapowy. Lewa strona elewacji podniesiona do zadaszenia szczytu z dodatkową kondygnacją w części poddasza. Na piętrze jedno w parterze dwa okna dwuskrzydłowez PCV. Ta część elewacji pomalowana na biało.
Elewacja południowa niesymetryczna ze szczytem w części centralnej wyniesionym ponad linię gzymsu podokapowego, sięgającym połowy połaci dachowej. Szczyt zwieńczony dachem dwuspadowym. W szczytowej części poddasza dwa okna jednoskrzydłowe na wysokości gzymsu podokapowego, oraz jedno okno dwuskrzydłowe bliżej szczytu wsch. w parterze. Część elewacji płd. przy szczycie wsch. wyniesiona ponad linię gzymsu podokapowego tworzy dodatkową elewację z dwoma oknami jednoskrzydłowymi na piętrze i jednym oknem dwuskrzydłowym w parterze. Ta część elewacji pomalowana na kolor biały. W połaci dachowej dwie lukarny w formie okien połaciowych. Na lewo od szczytu, przy szczycie zach. jedno okno dwuskrzydłowe w parterze.

 

Historia obiektu:

Budowa budynku datowana jest na koniec XIX w. Budynek w części centralnej Brzostowa, wolnostojący, pełnił funkcję budynku mieszkalnego. Brak bibligrafii historycznej na temat obiektu. Obecnie pełni rolę budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównwnie go z widokiem współczesnym. Niewątpliwym faktem zmian w byudynku jest wymiana dachówki z zastosowaniem okien połaciowych na całej połaci dachowej, przebudowa budynku przy szczycie wsch. z podniesieniem elewacji, zmianą kształtu szczytu oraz jego opierzeniem oraz zamurowaniem wszystkich okien w szczycie. Ta przebudowa zachwiała symetryczną bryłę budynku, deformując ją. Również różnice w kolorze tynku wskazują na zamurowanie dwóch okien w parterze szczytu zachodniego oraz okna w parterze elewacji płd. Zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do budynku jest również tworem współczesnym.
Wizualizacja budynku w 2011 r. pokazuje, iż wszystkie okna zamieniono na okna z PCV.

Uwagi różne:

Zmiana kubatury budynku ze zmianą bryły zewnętrznej, swoboda w podziałach wymienionych okien historycznych na PCV, zamurowanie niektórych otworów okiennych, zmusza do zastanowienia: czy obiekt posiada jeszcze wartości architektoniczne i kulturowe właściwe dla pierwotnego kształtu obiektu.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 78 MN.
78 MN
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;
4. ogrodzenia przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;
5. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
6. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.
7. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

31 marca 2004