Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

116  

 

Nazwa obiektu:

Budynek gospodarczy

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 35A

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek gospodarczy

 

Użytkowanie obecne:

Hurtownia nawozów sztucznych obecnie warstat samochodowy

 

Krótki opis obiektu:

Jest to zespół trzech budynków gospodarczych połączonych ze sobą szczytami wsch. i zach. za budynkiem mieszkalnym przy ul Okrężnej 35. Budynek posiada w większości widoczną elewacją płd., ponieważ elewacja płn. ciasno przybudowana do zabudowań gospodarczych posesji przy Okrężnej 33 tworzy wąskie przejście między obiektami. Budynki murowane z cegły ceramicznej i częściowo otynkowane, pierwszy kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, pozostałe dachem jednospadowym kryte blachą falistą i papą. Budynek pierwszy przybudowany szczytem zach. do budynku mieszkalnego ma widocznną tylko elewację płd.
Na elewacji pięć niewielkich okien z PCV oraz mały otwór okratowany w części centralnej, powyżej okien z PCV. Ściany ankrowane w górnej części elewacji. Pod okapem prosty gzyms podokapowy. Budynek bez rynien odprowadzajacych wody opadowe z połaci dachowej.Przy szczycie wsch. stalowe wrota dwuskrzydłowe w kolorze szarym. Gzyms podokapowy przecinają wyniesione w linii elewacji, ponad linię dachu dwa kaferki z drewnianymi drzwiami zamykającymi magazynową część poddasza. Kaferki kryte dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej sięgają połowy połaci dachowej.
Budynek drugi, murowany z cegły ceramiczmnej i otynkowany, przykryty dachem jednospadowym z blachy falistej ze spadkiem w kierunku płd. szczytami wsch. i zach. przylegającymi do budynków sąsiednich.
Elewacja płd. z dwoma oknami z PCV okratowanymi oraz parą drzwi drewnianych jednoskrzydłowych, obłożona poziomymi panelami z PCV w części parteru. Powyżej paneli trzy wnęki między lizenami sklepione łukowato. W środkowej wnęce drewniane drzwi do magazynu poddasza. Elewacja płn. nietynkowana z okratowanym oknem przy szczycie wsch. Budynek sięga połowy połaci budynku z dachem dwuspadowym. W części poddasza szczytu wschodniego, mały owór wentylacyjny.
Bydynej ostatni, najmniejszy,. murowany z cegły ceramicznej i częściowo otynkowany, kryty dachem jednospadowym z papy ze spadkiem w kierynku płd.
Na elewacji płd. drwniane drzwi do obiektu. Szczyt wsch. z ubytkami tynku, bez otworów z widocznym śladem istnienia wyburzonego, jeszcze jednego budynku, krytego dachem dwuspadowym. Elewacja płn. bez otworów, nietynkowana. Zacieki widoczne na wszystkich elewacjach.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał w końcu XIX w. pełniąc funkcję zabudowań gospodarczych dla posesji nr 35. Obecnie budynek mieszkalny jest typowym piętrowym blokowiskiem natomiast budynek gospodarczy pełni rolę obiektów handlowych.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Wg zdjęcia lotniczego Brzostowa z lutego 1945 r. Budynek gospodarczy był przedłużeniem budynku mieszkaniowego krytego pierwotnie dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Budynek środkowy i przy szczycie wschodnim były od początku przykryte dachem jednospadowym. Na elewacji płd. widoczne są okna z PCV oraz zmiany w kolorze tynku świadczące o tym,iż pierwotne otwory w tej elewacji były większe. Część poddasza nieużytkowana, nie spełnia roli magazynu płodów rolnych. Zamiana wrót z drewnianych na stalowe świadczy o wzmocnieniu zabezpieczenia przeciwwłamaniowego właściciela obiektu handlowego.
Opanelowanie obiektu zabytkowego (budynek środkowy) jest przypuszczalnie efektem samowoli użytkownika.
Budynek przy szczycie wsch. prawie nieużytkowany popada w ruinę.
W 2010 r. stwierdzono wyburzenie pierwszego budynku obiektu od str. szczytu wsch. oraz przebudowę dachu. Pojawił się nowy murek po narysie obiektu. Zlikwidowano otwory w części dachowej służace do magazynowania płodów rolnych na elewacji płd. znikły również okna gospodarcze na tej elewacji. Dachówkę zastąpiła blacha trapezowa a otynkowaną elewację płd. pokryła okładzina z cegły klinkierowej. Drewniane drzwi zastąpiono blaszanymi a cały obiekt z obory stał się warsztatem samochodowym. Zastosowane zmiany kwalifikują go do wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków nieruchomych.

Uwagi różne:

Obiekt wymaga osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej części przyziemia, wymiany i konserwacji tynków, konserwacji połaci dachowych z zastosowaniem instalacji odprowadzającej wody opadowe, instalacji odgromowej oraz demontazu z elewacji paneliz PCV pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Brzostowa budynek jest oznaczony w rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowychstoi oraz stoi na terenie oznaczonym symbolem 96 MN/U/.
96 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

6 kwietnia 2004