Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

114  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 33

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny na planie prostokąta, murowany i otynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Budynek odgrodzony od ulicy pasem zieleni i metalowym ogrodzeniem. Dookoła budynku otynkowany cokolik w części przyziemia, prostokątne, dwuskrzydłowe okna z PCV w parterze oraz gzyms podokapowy na obu elewacjach.
Szczyt zach. z trzema oknami w parterze oraz dwoma oknami ponad pasem na wysokości gzymsu podokapowego. Zwieńczenie szczytu barokowe, opierzone z jeszcze jednym poziomym pasem ponad oknami poddasza i prostokątną wnęką ponad pasem.
Szczyt wsch. przylega do budynku gospodarczego, będacego przedłużeniem budynku.
Elewacja płn. (od podwórza) z drzwiami wejściowymi przy szczycie zach. Na lewo od drzwi cztery prostokątne okna różnej wielkości. W połaci dachowej lukarna w formie okna połaciowego.
Elewacja płd. ciasno przylega do budynku sąsiedniej posesji tworząc wąskie przejście.
Na elewacjach widoczne zacieki i ubytki tynku. Na całym budynku dachówka wymieniona na nową.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowany został w 1855 r. Nieznany jest architekt budynku. Wybudowany z przeznaczeniem na mieszkanie w zabudowie gospodarczej jest budynkiem typowym w ruralistyce Brzostowa. Obecnie nadal pełni funkcję budynku mieszkalnego w zabudowie gospodarczej posesji.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z widokiem współczesnym. Niewątpliwie nowy dach z blachy dachówkopodobnej z oknem połaciowym i okna w części parteu z PCV są wymienione współcześnie.

Uwagi różne:

Budynek wymaga osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej części przyziemia, wymiany tynków, wykonania parapetów zewnętrzych pod oknami oraz wymiany stolarki okiennej w części poddasza szczytu zachodniego.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 93 MN/U.
93 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1, dom przy ul. Okrężnej nr 25 znajduje się w rej. zab. nr 339/L z dnia 02.04.1963 r.
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 stycznia 2004