Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

112  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 29

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny na planie dwóch stykających się szczytami prostokątów. Obiekt murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Obiekt odgrodzony od ulicy pasem zielemi i metalowym ogrodzeniem. Charakterystycznym motywem zdobiącym okna w parterze są półkolumny z głowicami neoklasycystycznymi.
Szczyt zachodni z cokołem w części przyziemia i dwoma oknami prostokątnymi, dwuskrzydłowymi w parterze. Pomiędzy oknami parteru a pasem tynku na wysokości gzymsu podokapowego poziomy szeroki pas wystający nieco z lica szczytu. Powyżej pasa na wysokości gzymsu podokapowego prostokątne, dwuskrzydłowe okno w części centralnej oraz w częściach skrajnych szczytu dwa małe prostokątne okienka. Przy zwieńczeniu szczytu w części poddasza małe prostokątne, okno jednoskrzydłowe z parapetem zewnętrznym.
Elewacja płd. z oknami w parterze, uskokiem ściany w połowie elewacji, gzymsem podokapowym oraz świetlikami w połaci dachowej w formie szyb wstawionych w miejsce dachówek.
Szczyt wsch. przylega do budynku gospodarczego biegnącego w linii budynku mieszkalnego.
Elewacja płn. (wejściowa) z szeregiem okien prostokątnych, dwuskrzydłowych w parterze. Na elewacji przy szczycie zach. dobudowana sień, kryta dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Drzwi do sieni płycinowe z naświetlem. Nad drzwiami pod zwieńczeniem dachu małe dwuskrzyskrzydłowe okno. W ścianie wsch. dobudówki większe okno jednoskrzydłowe. Na lewo od sieni na elewacji dwa prostokątne okna różnej wielkości. Na elewacji, na wysokości stropu, biały pas tynku oddzielający część poddasza od parteru. Pomiędzy białym pasem a gzymsem podokapowym, nad dobudowaną sienią trzy wnęki z białym obramieniem sztukatorskim. W osi sieni w połaci dachowej lukarna w formie "wolego oka". Również w tej płaszczyźnie ściany szereg małych otworków wentylujących poddasze budynku. Na lewo od sieni linia dachu i gzymsu podokapowego pofalowana w formie obudowy wolego oka z drewnianymi klapami na elewacji, zamykającymi wejścia do spichrzowej części poddasza. Na elewacjach widoczne zacieki i ubytki tynku.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na XIX w. Pełnił rolę budynku mieszkalnego w zwartej zabudowie gospodarczej i taką rolę pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku, nie pozwala na porównwnie go z wyglądem współczesnym. Fotografie wykonane w 2011r. wskazują na wymianę okien w szczycie zach. na jednoskrzydłowe, niedostosowane do podziałów historycznych.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 93 MN/U.
93 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1, dom przy ul. Okrężnej nr 25 znajduje się w rej. zab. nr 339/L z dnia 02.04.1963 r.
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 marca 2004