Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

111  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 27

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie prostokąta, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo usytuowany do ul. Okrężnej. Na elewacjach otynkowany cokolik w części przyziemia oraz gzyms podokapowy. Prostokątne okna wyposażone w parapet zewnętrzny z ceramiki szkliwionej. Na wszystkich elewacjach widoczne zacieki.
Szczyt zach. symetryczny, oddzielony od ulicy pasem zieleni i metalowym ogrodzeniem. W parterze trzy dwuskrzydłowe okna. Ponad gzymsem podokapowym dwa prostokątne okna dwuskrzydłowe a przy zwieńczeniu szczytu w części poddasza jedno mniejsze od pozostałych. Kontur szczytu o miękkiej linii opierzony dachówką ceramiczną.
Elewacja płd. (od podwórza) z drzwiami płycinowymi, dwuskrzydłowymi z naświetlem w centrum elewacji oraz rzędem okien dwuskrzydłowych po obu stronach drzwi. Elementem charakterystycznym zdobiącym okna jest neoklasycystyczna półkolumna z głowicą i bazą.
Szczt wschodni częściowo otynkowany przylega do budynku gospodarczego będącego przedłużeniem budynku mieszkalnego. Dach budynku gospodarczego rozebrany, odsłania częściowo szczyt budynku mieszkalnego.
Elewacja płn. odsłonięta od strony sąsiedniej posesji z czterema prostokątnymi oknami różnej wielkości w części centralnej. Pod gzymsem podokapowym widoczne trzy otwory wentylacyjne. Dadadkowo na elewacji instalacyje wentylacyjne z rur ze stali nierdzewnej.

 

Historia obiektu:

Budowa obiektu datowana jest na rok 1908. Brak jest bibliografi na temet jego dziejów. Pełnił rolę budynku mieszkalnego w zabudowie gospodarczej wsi charakterystycznej dla ruralistyki Brzostowa. Obecnie jest nadal budynkiem mieszkalnym.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z widokiem współczesnym. Wiele elementów elewacji wskazuje na zachowanie się wielu detali w formie pierwotnej. Dwa okna przy szczycie zachodnim elewacji płn. wskazują na ich późniejszy rodowód. Fotografie z 2011 r. nie wykazują zmian w wyglądzie budynku.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego.
W planie miejscowym Brzostowa Budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 93 MN/U.
93 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1, dom przy ul. Okrężnej nr 25 znajduje się w rej. zab. nr 339/L z dnia 02.04.1963 r.
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 stycznia 2004