Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

110  

 

Nazwa obiektu:

Budynek gospodarczy

 

Czas powstania obiektu:
2 poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 24

 

Przeznaczenie pierwotne:

 

 

Użytkowanie obecne:

 

 

Krótki opis obiektu:

Niewielki obiekt na planie prostokąta o wymiarach 4 x 6 m, murowany częściowo z cegły i muru pruskiego, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej.
Elewacja płd. (od strony budynku) z parą drewnianych drzwi i prostokątnym okienkiem przy drzwiach po prawej stronie elewacji. Ściana przy szczycie zachodnim i do poziomu górnej belki drzwi murowana z cegły i częściowo otynkowana, powyżej belki do oczepu, mur pruski wypełniony mieszaniną gliny z trzciną.
Szczyt wsch. z ceglaną podmurówką na której osadzona jest drewniana konstrukcja muru pruskiego. Na konstrukcji drewnianej widoczne połącznia ciesielskie oraz nabite gwoździe mające utrzymać tynk. Na szczycie widoczne znaczne ubytki tynku. Część poddasza ponad oczepem obita deskami.
Elewacja płn. przylega bezpośrednio do nowo wybudowanego garażu. Szczyt zachodni murowany z cegły ceramicznej z kominem pośrodku wieńczącym szczyt. Na lewo od komina małe prostokątne okienko. Przy zwieńczeniu szczytu, po obu stronach komina dwa otwory wentylacyjne. Szczyt częściowo otynkowany i obielony. Ta część obiektu mogła pełnić rolę wędzarni lub kuchni letniej.

 

Historia obiektu:

Powstanie obiektu datowane jest na koniec XIX w. Brak bibligrafii na temat jego przeznaczenia i roli jaką spełniał w służbie właściciela posesji. Obecnie część zach. jest użytkowana pełniąc rolę przydomowego składziku.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak ikonografii historycznej obiektu nie pozwalana porównanie go z wyglądem współczesnym. Fotografia z 2011 r. nie wykazuje żadnych zmian w wyglądzie obiektu.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego z odkryciem i konserwacją konstrukcji drewnianej ścian i dachu, uzupełnieniem wypełnienia z gliny oraz przełożeniem dachówki.
W planie miejscowym Brzostowa budynek nie jest oznaczony w rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowych oraz stoi na terenie oznaczonym symbolem 86 MN/U.
86 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będace w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia:Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 stycznia 2004