Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

109  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 24

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny na planie prostokąta, murowany i otynkowany, kryty dachem naczółkowym z dachówki ceramicznej kalenicowo posadowiony do ulicy Okrężnej.
Elewacja wsch. (wejściowa) z dobudowanym drewnianym gankiem w części centralnej typowym dla architektury wiejskiej wschodu. Drzwi wejściwe, dwuskrzydłowe, płycinowe z naświetlem pomalowane na kolor brązowy. Drzwi zdobią drewniane półkolumny z głowicami charakterystycznymi w stolarce historycznej Brzostowa. W parterze cztery okna dwuskrzydłowe. Na prawo od ganku małe okno jednoskrzydłowe, na lewo wnęka po oknie zaślepionym. Elewację zdobią: cokolik w części przyziemia zewnętrzne parapety oraz obramienia okien oraz gzyms podokapowy. We wsch. połaci dachowej lukarna w formie "wolego oczka".
Szczyt płd. z jednym oknem w parterze przy elew. zach., dwoma oknami w środkowej części poddasza nad gzymsem podokapowym, dwoma prostokątnymi okienkami w części skrajnej oraz prostokątnym otworem pod naczółkiem dachu. Duże ubytki tynku na szczycie.
Elewacja zach. z szeregiem okien prostokątnych w parterze, cokolikiem w części przyziemia oraz gzymsem podokapowym. Drugie okno od szczytu płn. pomniejszone. Drugie okno od szczytu płd. zaślepione. W środkowej części elewacji wyprowadzone z wnętrza dwie instalacje wentylacyjne z rur ze stali nierdzewnej. W środku zach. połaci dachowej lukarna w formie "wolego oczka".
Szczyt płn. z otynkowanym cokołem w części przyziemia dwoma zaślepionymi oknami w parterze, oknem wieloskrzydłowym w środku, nad gzymsem międzykondygnacyjnym, małym trójkątnym okienkiem przy elewacji zach. oraz oknem dwuskrzydłowym w części poddasza pod naczółkiem dachu. Zacieki na ścianach widoczne na wszystkich elewacjach. Brak fragmentów rynien poziomych na obu elewacjach.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na rok 1923. Zawsze pełnił funkcję budynku mieszkalnego. Taką funkcję pełni również współcześnie. Brak danych bibliograficznych nie pozwala na prześledzenie jego losów.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak ikonografii historycznej budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwie drewniany ganek przed wejściem do budynku kryty dachem dwuspadowym z eternitu falistego jest dobudówką z okresu PRL-u.
Fotografie z 2011 r. wykazują, że w ogólnym wizerunku budynku nie natąpiły istotne zmiany

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 86 MN/U.
86 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 stycznia 2004