Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

108  

 

Nazwa obiektu:

Warsztat (kuźnia)

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 22

 

Przeznaczenie pierwotne:

Kuźnia

 

Użytkowanie obecne:

Obiekt nieużytkowany

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, szczytowo posadowiony do ulicy, przykryty dachem dwuspadowym o małem kącie nachylenia połaci, pokrytych papą na lepiku. Dach wysunięty ponad lica ścian podparty kroksztynami. Obiekt szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej. Od ulicy odgrodzony płotem z metalowych prętów. Wszystkie otwory w obiekcie, poza oknami poddasza na szczycie wsch. zwieńczone łukowato.
Szczyt wsch. symetryczny z cokołem w części przyziemia, oknami z ramami z żeliwa i parapetami zewnętrznymi w parterze oraz parą prostokątnych okien jednoskrzydłowych w części poddasza.
Elewacja płd. z parą drzwi dwuskrzydłowych w części centralnej oraz oknami przy szczytach, identycznymi z oknami w parterze szczytu wschodniego. Horyzontalny charakter budynku podkreśla cokolik w części przyziemia, gzyms międzykondygnacyjny oraz szereg małych okien sklepionych łukowato w części poddasza. Przy szczycie wsch. elewacji płd. na wysokości gzymsu międzykondygnacyjnego drewniane zadaszenie kryte papą na lepiku ze spadkiem w kierunku płd. Na wysokości parapetu zewnętrznego okna na elewacji płd. uchwyty do wiązania koni. Okna poddasza ponad zadaszeniem zaślepione. W środku elewacji między drzwiami, w parterze okno zaślepione.
Szczyt zachodni z budynkiem gospodarczym dobudowanym w linii elewacji płn. na planie prostokąta, krytym dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Do szczytu przylegają obudowane nieobrabianym deskami schody z wejściem do budynku w centralnej części poddasza. Dobudowa przykryta dachem jednospadowym, krytym papą. Przez szczyt przebiega także cokolik przyziemny i gzyms międzykondygnacyjny.
Elewacja płn. z rzędem sześciu okien w parterze i czterech w części poddasza nad gzymsem międzykondygnacyjnym. Elewacja zasłonięta przez ogrodzenie i zadaszenie sąsiadującego z obiektem baru piwnego. Duże ubytki tynków na elewacjach oraz zacieki sięgające połowy okien parteru.

 

Historia obiektu:

Budowa warsztatu wraz z sąsiednim budynkiem mieszkalnym datowana jest na 1 ćwierć XX w. Haki do wiązania koni oraz zadaszenie wskazuje na fakt, iż budynek przynajmniej w połowie pełnił rolę kuźni. W procesie wypierania konia przez ciągnik rolniczy zainteresowanie budynkiem maleje. Obecnie nie jest użytkowany.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Na uwagę zasługuje małe nachylenie połaci dachowych pokrytych papą oraz prostokątne okna w części poddasza na szczycie wsch. Być może remont budynku z 1950 r. spowodował obniżenie szczytów, co spłaszczyło połacie dachowe, które przy tak małych spadkach nie mogły być pokryte dachówką ceramiczną obowiązującą w okresie powstania budynku.Ostatnie fotografie budzą niepokój co do losu obiektu którego dach jak i parcela porasta trawą.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego z przeznaczeniem na galerię fotografii obrazującą pracę kuźni, kowalstwa artystycznego i procesu kucia konia z zachowaniem wyposażenia wewnętrznego obiektu. W planie miejscowym Brzostowa budynek nie jest oznaczony w rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowych oraz stoi na terenie oznaczonym symbolem 85 MN/U.
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekt o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Głogowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 stycznia 2004