Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

107  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 22

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany. Dach dwuspadowy o niewielkim kącie nachylenia połaci, wystający daleko poza linię elewacji, podparty drewnianymi kroksztynami, kryty papą. Obiekt szczytowo posadowiony do ul. Okrężnej oddzielony od ulicy metalowym płotem.
Wszystkie elewacje wyróżnia nieco wystający, otynkowany cokolikw części przyziemia, zewnętrzne parapety okien w parterze, gzyms międzykondygnacyjny oraz gzymsy podokienne pod oknami I p. i poddasza.
Elewacja płd. z balkonem w części środkowej z metalową balustradą podpartym dwoma metalowymi słupami osadzonymi w gruncie. Otwór okienny na lewo od drzwi balkonowych oraz trzy okna w części poddasza zaślepione. Podział okien przy szczycie zach. parteru wskazuje na warsztatowe przeznaczenie tej części budynku. Szczyt wsch. i zach. symetryczne z rzędem trzech okien na kondygnacji oraz parą okien w części poddasza. Okna środkowe oraz skrajne okienka w części poddasza zaślepione. Okna w parterze szczytu zach. sklepione łukowato z podziałem innym niż pozostałe okna w budynku wskazują na wartsztatowe przeznaczenie tej części budynku. Pozostałe okna w budynku prostokątne, dwyskrzydłowe. Na szczycie wsch. duże ubytki tynku.
Elewacja północna z drzwiami dwuskrzydłowymi, płycinowymi w części centralnej parteru. Drzwi zdobią półkolumny z neoklascystycznymi głowicami często występującymi w oknach zabytkowego Brzostowa. W górnej części otworu naświetle. Nad drzwiami niewielkie zadaszenie z metalową kutą konstrukcją. Na wszystkich elewacjach zacieki sięgające połowy okien parteru.

 

Historia obiektu:

Budynek wybudowano w I ćwierci XX w. jako obiekt mieszkalny. Brak danych na temat jego historii. Obecnie nadal pełni rolę budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Na uwagę zasługuje małe nachylenie połaci dachowych pokrytych papą. Być może remont budynku z roku 1950 spowodował obniżenie szczytów, co spłaszczyło połacie dachowe, które przy tak małych spadkach nie mogły być pokryte dachówką ceramiczną obowiązującą w okresie powstania budynku.Ostatnio wykonane fotografie wskazują na postępującą destrukcję obiektu.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 85 MN/U.
85 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. obiekt o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

29 stycznia 2004