Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

105  

 

Nazwa obiektu:

Stodoła

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 15

 

Przeznaczenie pierwotne:

Stodoła

 

Użytkowanie obecne:

Stodoła

 

Krótki opis obiektu:

Stodoła jest klasycznym obiektem w ruralistyce Brzostowa, zamykającym podwórze pomiędzy posesjami przy ul. Okrężnej 13 i 15. Obiekt na planie prostokąta, murowany z cegły, nieotynkowany, przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej 1/3 i blachy trapezowej 2/3 powierzchni połaci dachowej. Elewacja zach. (od podwórza) z sześcioma wnękami międzylizenowymi sklepionymi łukowato. W części środkowej wnęk cztery pionowe otwory wentylacyjne. W drugich wnękach od szczytów wrota do stodoły. 2/3 stodoły od str. posesji nr 13 wyremontowane z dachem i wrotami z blachy falistej oraz świetlikami w połaciach dachowych w formie płyt falistych z bezbarwnego tworzywa sztucznego. W części parteru przy szczycie płd. parterowe zabudowania gospodarcze przysłaniające ostatnią wnękę do połowy wysokości. Szczyt płd. trójdzielny z trzema wnękami międzylizenowymi sklepionymi łukowato poniżej poziomu gzymsu podokapowego oraz równolegle do połaci dachowej w części górnej. Wnęki z pionowymi otworami wentylacyjnymi. W górnej, środkowej wnęce płytka nisza sklepiona półkoliście z półkolistym gzymsem nad niszą i poziomym gzymsem u podstawy niszy.
W całym obiekcie zróżnicowana kolorystyka cegieł, jaśniejsza we wnękach, ciemniejsza przy cokole przyziemnym w płaszczyźnie lizen, ponad zwieńczeniami wnęk oraz w poziomie gzymsu podokapowego. Szczyt płn. otynkowany bez ozdób architektonicznych z dobudowanymi garażami w części przyziemia.
Elewacja wsch. (od strony pól) symetryczna do elewacji zach. Pofałdowana powierzchnia dachu oraz odpadające dachówki w części nieremontowanej przy szczycie płd. wskazują na krytyczny stan więźby dachowej. Wrota w tej części stodoły drewniane.W części remontowanej wrota historyczne obite folią i deskami. We wnęce przy szczycie płn. współczesna brama z blachy falistej nad którą zamontowane jest jednoskrzydłowe okno. Świetliki w połaci dachowej identyczne ze świetlikami z połaci zach.

 

Historia obiektu:

Budynek wraz z zabudowaniami mieszkalnymi powstał w końcu XIX w. Brak jest bibliografii i ikonografii historycznej obrazującej budynek w formie pierwotnej Obecnie wyremontowana część stodoły służy w części do magazynowania płodów rolniczych. Nie znane są przyczyny stanu części nieremontowanej stodoły która w tej części nie jest użytkowana.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego obiektu nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwie powojenny charakter ma zamiana 2/3 dachu stodoły z dachówki ceramicznej na blachę falistą pomalowaną minią ołowiową oraz świetliki w połaciach dachowych. Również wrota z blachy trapezowej oraz okno nad wrotami elew. wsch. przy szczycie płn. wskazują na współczesne zmiany w obiekcie. Otynkowany szczyt płn. powstał w wyniku wyburzenia innej stodoły, przylegającej do szczytu w okresie powojennym.

Uwagi różne:

Napewno stodoła jest dylematem dla jej właścicieli. Dla przywrócenia wyglądu pierwotnego potrzebne są duże nakłady pieniężne. W obiekt niepotrzebny i nieeksploatowany nikt nie chce inwestować. Stodoła posiada walory architektoniczno - kulturowe które należy chronić.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 88 MN/U.
88 MN/U
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1, dom przy ul. Okrężnej nr 15 znajduje się w rej. zab. nr 492/L z dnia 05.05.1971 r.
3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;
4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.
5. nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;
6. nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 8 m od 9 KL i 6 m od 8 KL.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego !945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

25 marca 2004