Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

104  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
1 ćw. XIX w.

 

Adres obiektu:

Okrężna 10

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany, otynkowany, ocieplony w kolorze piaskowym, przykryty dachem naczółkowym z dachówki ceramicznej. Obiekt kalenicowo posdadowiony do ul. Okrężnej.
Szcyt północny symetryczny z parą okien w parterze i I p. oraz jednym oknem wieloskrzydłowym w centralnej części poddasza pod naczółkiem dachu. Wszystkie elewacje wyróżnia cokolik w kolorze zbliżonym do koloru dachówki oraz okazały gzyms podokapowy w kolorze białym.
Elewacja wsch. (od ulicy) symetryczna z cokołem w części przyziemia z rzędem prostokątnych okien różnej wielkości w parterze i na poziomioe I p. oraz gzymsem podokapowym. W połaci dachowej okazała lukarna z dwoma oknami kryta dachem jednospadowym z miękkimi spływami po bokach. Przy szczytach lukarny w formie "wolich oczek".
Szczyt płd. przylega do budynku gospodarczego pełniącego obecnie funkcję warsztatu samochodowego. Na elewacji jedno centralne umieszczone okno dwuskrzydłowe pod naczółkiem dachu.
Elewacja zach. (od podwórza) zwieńczona w części centralnej szczytem wyniesionym ponad gzyms podokapowy, tworzącym dodatkową kondygnację z dwoma oknami. Szczyt przykryty dachem jednospadowym. Z prawej strony w szczytowej części elewacji drzwi wejściowe do budynku drewniane z naświetlem nad którymi znajdują się dwa okna międzykondygmnacyjne. Wszystkie okna na elewacjach prostokątne. Na lewo od szczytu w połaci dachowej świetlik w formie okna połaciowego. Przy szczycie płd. na elewacji zach. ciasno dobudowany budynek gospodarczy tworzy wąskie przejście między obiektami.

 

Historia obiektu:

Budynek został wybudowany w 1 ćw. XIX w. Brak jest bibliografii i ikonografii historycznej obrazującej budynek w momencie jego powstania. Obecnie wyremontowany pełni funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Jedynym historycznym wizerunkiem obiektu jest pocztówka Brzostowa sprzed 1945 r. na której widoczny jest płn. szczyt budynku. W porówaniu z wizerunkiem współczesnym budynek był pierwotnie parterowy z zagospodrowanym poddaszem. Trzy okna w parterze nie były zlokalizowane w osi dwóch okiem I p, oprócz których w części skrajnej szczytu znajdowały się jeszcze małe prostokątnte okienka doświetlające niemieszkalną część poddasza. Również okno w centralnej części poddasza pod naczółkiem było mniejsze a gzyms podokapowy przecinał cały szczyt. Rozwarcie połaci dachowej umożliwiło dobudowę jednej kondygnacji w budynku. Gzyms podokpowy uległ podwyższeniu co spowodowało jego ucięcie na obu szczytach. W wizerunku historycznym nie widać żadnych nadbudówek w połaciach dachowych budynku. Ostatnio wykonane fotografie wskazują na dobrą kondycję obiektu.

Uwagi różne:

Budynek wyremontowany, ocieplony z wymienioną dachówką jest w dobrej kondycji budowlanej. Korekty i nadzoru administratora i konserwatora wymaga dowolność w wymienianiu okien przez lokatorów z podziałami niedostosowanymi do obiektu zabytkowego.
W planie miejscowym Brzostowa budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 79 MN.
79 MN
1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;
2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;
3. dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;
4. ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;
5. w przypadku rozbudowy budynek należy przekształcić dostosowując go do formy zabudowy historycznej, pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego.
§ 5
Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :
1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.
Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.
Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.
W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.
Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
· budowy nowych obiektów kubaturowych,
· przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,
· podziałów nieruchomości;
· zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;
· wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Brzostowa będące w posiadaniu DGP.
2. Zdjęcie lotnicze Brzostowa z lutego 1945 r. - Herder-Institut Marburg 1996 r.
3. Pocztówka Brzostowa sprzed 1945 r. z widokiem budynku ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

25 marca 2004